Fak­ta:

Ut­bild­ning

Hallands Nyheter - - Varberg -

* För att bli bi­o­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker krävs 180 hög­sko­le­po­äng, vil­ket mot­sva­rar tre års hel­tids­stu­di­er. * En bi­o­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker kan an­ting­en in­rik­ta sig mot la­bo­ra­to­ri­e­me­di­cin el­ler kli­nisk fy­si­o­lo­gi. Där­ef­ter finns möj­lig­het att spe­ci­a­li­se­ra sig på ma­gis­ter­ni­vå in­om ex­em­pel­vis di­a­gnos­tisk cy­to­lo­gi, kli­nisk ke­mi, im­mu­no­lo­gi, mi­kro­bi­o­lo­gi (bak­te­ri­o­lo­gi och vi­ro­lo­gi), mo­le­kylär­bi­o­lo­gi, ge­ne­tik, trans­fu­sions­me­di­cin, pa­to­lo­gi och far­ma­ko­lo­gi. * Det finns ock­så möj­lig­he­ter för bi­o­me­di­cins­ka ana­ly­ti­ker att lä­sa vi­da­re på mas­ter- och fors­kar­ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.