Döms för bråk med vakt på fäst­ning­en

Hallands Nyheter - - Varberg - MA­LIN STRANDBERG ma­lin.strandberg@hn.se

En 22-årig man döms för våld mot tjäns­te­man ef­ter att ha brå­kat med en ord­nings­vakt un­der fjol­å­rets Hal­li­for­nia.

Un­der för­ra upp­la­gan av Hal­li­for­nia ham­na­de en 22-årig man i bråk med en ord­nings­vakt på Var­bergs fäst­nings borg­gård. Nu döms man­nen för våld mot tjäns­te­man och ska be­ta­la dags­bö­ter på 2 000 kro­nor.

BRÅKET IN­TRÄF­FA­DE DEN 24 ju­li för­ra året un­der ”Hal­li­for­nia Grand Fi­na­le”. Det ar­ran­ge­ra­des un­der­håll­ning med mu­sik på borg­går­den och när 22-åring­en skul­le läm­na om­rå­det upp­stod det tu­mult. När vak­ten skul­le om­hän­der­ta ho­nom gjor­de han mot­stånd ge­nom att put­ta vak­ten i brös­tet och stre­ta med krop­pen.

Tings­rät­ten i Var­berg ogil­lar dock vak­tens er­sätt­nings­krav på 6 000 kro­nor. Mo­ti­ve­ring­en är att det i det­ta fall in­te har va­rit frå­ga om en all­var­lig kränk­ning och att ord­nings­vak­ter kan räk­na med att bli ut­satt för an­grepp när de gör om­hän­der­ta­gan­de av be­ru­sa­de per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.