Hoff vill ha po­lis­hög­sko­la i Halm­stad

Hallands Nyheter - - Nyheter - BENJAMIN TROFF

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har avi­se­rat att man vill att 10 000 fler po­li­san­ställ­da ska re­kry­te­ras fram till 2024, bland an­nat ge­nom att hö­ja lö­ner­na och star­ta två nya po­lis­hög­sko­lor.

Nu vill den hal­länds­ka riks­dags­le­da­mo­ten Hans Hoff (S) att en av des­sa sko­lor ska för­läg­gas i Halm­stad.

”Nu bor­de kom­mu­nen, Hög­sko­lan, för­sva­ret och po­li­sen till­sam­mans skynd­samt ta fram ett er­bju­dan­de till re­ge­ring­en som vi­sar att Halm­stad är den bäs­ta kom­mu­nen att för­läg­ga en ny po­lis­ut­bild­ning i”, sä­ger Hoff i ett press­med­de­lan­de.

I press­med­de­lan­det skri­ver man även att Halm­stad är en själv­klar eta­ble­rings­ort. Det­ta då det finns möj­lig­het till sam­ar­be­te med för­sva­ret som har en bra in­fra­struk­tur vad gäl­ler trä­nings­an­lägg­ning­ar och skjut­ba­nor, men även med tan­ke på sta­dens stra­te­gis­ka pla­ce­ring mel­lan Mal­mö och Gö­te­borg.

Vi­da­re pe­kar man på att Hög­sko­lans rek­tor Step­hen Hwang har er­fa­ren­het av po­lis­ut­bild­ning från hans ti­di­ga­re tjänst som rek­tor för Lin­néu­ni­ver­si­te­tet.

Huruvi­da Hoff kom­mer få sin vil­ja ige­nom åter­står att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.