Stor­stä­der ran­kas högt bland påsk­le­di­ga

Hallands Nyheter - - Nyheter - TEXT OCH BILD: PET­TER TARENIUS/ VIKTOR AN­DERS­SON

Stor­stä­der­na top­par lis­tan över hallän­ning­ar­nas he­tas­te res­mål till påsk. Mest po­pu­lärt är att mö­ta vå­ren i Lon­don.

Det vi­sar sta­tistik från Tic­ket Pri­vat­re­sor. Tren­den är den­sam­ma för svens­kar­na i stort. Bok­ning­ar­na till Lon­don öka­de med 37 pro­cent jäm­fört med påskre­san­det i fjol, med­de­lar fö­re­ta­get.

VAR­KEN BREX­IT EL­LER at­ten­ta­tet ut­an­för par­la­ments­bygg­na­den för ett par vec­kor se­dan ver­kar allt­så ha – I påsk vill jag in­te åka nån­stans, då får vi be­sök från nä­ra och kä­ra. De kom­mer från oli­ka stäl­len runt om i Sve­ri­ge. Men en dröm­re­sa i vår skul­le va­ra solkus­ten och Cos­ta del Sol, kans­ke Ma­la­ga. In­te Thai­land. av­skräckt svens­kar­na från att mö­ta vå­ren i Eng­lands hu­vud­stad.

– Nej, ge­ne­rellt bru­kar bok­ning­ar­na gå ner någ­ra få da­gar ef­ter en­skil­da hän­del­ser. Det var sam­ma sak ef­ter då­den i Pa­ris. Men nu ser man ing­en skill­nad. Det är an­nat med Tur­ki­et och Egyp­ten som har haft åter­kom­man­de hän­del­ser, sä­ger Ka­rin Stark­man Ahlstedt, Proch kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig för Tic­ket Pri­vat­re­sor.

Näst ef­ter Lon­don kom­mer Prag och Grand Ca­na­ria när hallän­ning­ar­na får väl­ja.

El­sa Lun­din, pen­sio­när, Var­berg

An­na Ed­vall un­der­skö­ters­ka Var­berg

Mi­kael Svens­son, park­ar­be­ta­re på Fal­ken­bergs kom­mun, Mår­dak­lev – Vi har pra­tat om att åka till Pa­ris nå­gon gång på påsken. Det ska va­ra väl­digt fint där så här års och li­te var­ma­re än här. Att sät­ta sig på en ute­ser­ve­ring där vo­re gött.

Hil­da Wis­sén gym­na­si­e­e­lev Fal­ken­berg – Skid­se­mes­ter är my­sigt nu när det har bli­vit so­ligt och li­te var­ma­re. Typ till Sä­len. Det har vi gjort någ­ra år med fa­mil­jen på påsken.

Gun­nel Bo­man pen­sio­när Fal­ken­berg – Trans­si­bi­ris­ka järn­vä­gen. Det vo­re in­tres­sant att se den de­len av värl­den, sär­skilt Mon­go­li­et och Ryss­land.

Lin­da Höglund mam­ma­le­dig Fal­ken­berg – Till nå­got varmt stäl­le ut­om­lands. Jag vet in­te rik­tigt vart, men jag är su­gen på sol och vär­me.

Ka­rin Bror­son plug­gar på Rolfstorp åk 7 Var­berg – Då skul­le jag vil­ja åka till Thai­land. Jag gil­lar det och vi har vän­ner som bor där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.