In­hyrd per­so­nal allt dy­ra­re

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

Ef­ter årets två förs­ta må­na­der lig­ger Hal­lands sjuk­hus re­dan 20 mil­jo­ner kro­nor back. Den störs­ta or­sa­ken är kost­na­den för hyr­per­so­nal. – Det här är en jät­teut­ma­ning, sä­ger Mi­kae­la Wal­ters­son (M), ord­fö­ran­de i drift­nämn­den för Hal­lands sjuk­hus.

Vid nämn­dens se­nas­te mö­te dis­ku­te­ra­des det eko­no­mis­ka re­sul­ta­tet för ja­nu­a­ri och feb­ru­a­ri. Progno­sen för he­la 2017 är nu ett mi­nus­re­sul­tat på 176 mil­jo­ner kro­nor. Som van­ligt vän­tas kost­na­den för avan­ce­rad vård ut­an­för Hal­land stå för en stor del av un­der­skot­tet, men re­dan nu märks en an­nan oro­an­de trend.

– Kost­na­den för hyr­per­so­nal har ökat mar­kant jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året och det gäl­ler bå­de sjuk­skö­ters­kor och lä­ka­re. Bris­ten på lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor är nu så stor att till och med be­man­nings­fö­re­ta­gen har svårt att re­kry­te­ra, sä­ger Mi­kae­la Wal­ters­son.

För­ra året lan­da­de Re­gi­on Hal­lands sam­la­de kost­na­der för hyr­per­so­nal på re­kord­höga 126 mil­jo­ner kro­nor, varav Hal­lands sjuk­hus stod för knappt hälf­ten, 60 mil­jo­ner. Nu har man re­dan un­der ja­nu­a­ri och feb­ru­a­ri be­ta­lat 6,3 mil­jo­ner för in­hyr­da lä­ka­re och 5,1 mil­jo­ner för in­hyr­da sjuk­skö­ters­kor, to­talt 11,4 mil­jo­ner. Mot­sva­ran­de pe­ri­od för­ra året låg den sam­la­de kost­na­den på 3,8 mil­jo­ner. Det sto­ra be­ho­vet av att hy­ra per­so­nal bru­kar kom­ma på som­ma­ren.

– Vi mås­te nu hit­ta vägar för att mins­ka be­ro­en­det av hyr­per­so­nal och kom­mer bland att gö­ra en lö­ne­sats­ning in­om dyg­net runt-vår­den, där det är all­ra svå­rast att re­kry­te­ra. Vi be­hö­ver även tit­ta på and­ra de­lar, som ar­bets­be­last­ning­en för per­so­na­len, sä­ger Mi­kae­la Wal­ters­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.