Unga har fär­re hål i tän­der­na

Hallands Nyheter - - Nyheter - CE­CI­LIA WELIN

Tand­häl­san bland 12 och 19-åring­ar i lä­net öka­de i fjol. Allt fär­re har haft hål i tän­der­na.

Tand­häl­san bland barn och unga är god i Hal­land som 2015 låg i topp­skik­tet i lan­det. Nu har Re­gi­on Hal­land sam­man­ställt siff­ror från 2016 som vi­sar på en fort­satt god ut­veck­ling.

An­de­len treå­ring­ar re­spek­ti­ve sex­å­ring­ar ut­an hål i tän­der­na lig­ger un­ge­fär på sam­ma ni­vå som ti­di­ga­re. När det gäl­ler 12- och 19-åring­ar har det skett en tyd­lig för­bätt­ring av tand­häl­san. An­de­len ka­ri­es­fria 12-åring­ar har ökat från 73 till 78 pro­cent, och för 19-åring­ar öka­de det från 40 till 47 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.