Ska­de­gö­rel­se och ola­ga hot

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En fa­milj på Slo­a­lyc­kan här än­nu en gång ut­satts för ska­de­gö­rel­se. Nå­gon gång mel­lan 23.30 och 24.00 på fre­dags­kväl­len kas­ta­des en sten mot fa­mil­jens lä­gen­het på Ut­marks­vä­gen så att en föns­terru­ta kros­sa­des. Det­ta har bli­vit en trist föl­je­tong för fa­mil­jen som nu drab­bats ett ti­o­tal gång­er. Ett ung­doms­gäng har setts på plat­sen men nå­gon spe­ci­fik gär­nings­man har in­te kun­nat ut­pe­kas. För­u­tom ska­de­gö­rel­sen har fa­mil­jen även fått ta emot ola­ga hot fle­ra gång­er via te­le­fon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.