… och bort med re­li­giö­sa in­slag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SKO­LA. Den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­kon­gres­sen har be­slu­tat att skär­pa po­li­ti­ken mot frisko­lor, vins­ter och re­li­giö­sa in­slag. Den nya lin­jen är att al­la sko­lor ska va­ra fria från re­li­giö­sa in­slag.

– Det blir sam­ma reg­ler för frisko­lor­na som för de kom­mu­na­la sko­lor­na i dag. Kon­fes­sio­nel­la in­slag ska in­te fö­re­kom­ma in­om ra­men för sko­lan, sä­ger gym­na­si­e­mi­nis­ter An­na Ek­ström (S).

I dag är re­li­giö­sa in­slag i un­der­vis­ning­en för­bjud­na. Dä­re­mot får frisko­lor i öv­rig verk­sam­het ha kon­fes­sio­nel­la in­slag. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.