S: 10 000 fler po­li­san­ställ­da …

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill ha 10 000 fler po­li­san­ställ­da till 2024 och med sitt top­pa­de bud gö­ra slut på kam­pen om vil­ket par­ti som vill stär­ka po­li­sen mest. Det be­räk­nas fullt ut­byggt kos­ta 6–8 mil­jar­der kro­nor mer.

– Det är vik­tigt att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för trygg­het som gör att vi ock­så kan kän­na fram­tids­tro, sa­de fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kon­gress i Gö­te­borg.

– Vi me­nar att po­li­sens för­må­ga mås­te skär­pas, sa­de in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.