12 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Liv namns­dag. Nam­net är nor­diskt och kom­mer från is­länds­kans hlíf som be­ty­der värn, skydd. I dag kopp­las det ihop med sub­stan­ti­vet liv. Liv var länge van­ligt i Nor­ge, kom hit i slu­tet av 1800-ta­let och blev po­pu­lärt i slu­tet av 1900-ta­let. Om­kring 7 200 kvin­nor he­ter Liv, cir­ka 4 100 har det som till­tals­namn. Sex män he­ter ock­så Liv, en man kal­las så. Ett hund­ra­tal per­so­ner he­ter Liv i ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.