Be­slu­tet om E-sport skjuts upp

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

E-spor­ten vill bli er­känd som id­rott. Men nu drar Rik­sid­rotts­för­bun­det i hand­brom­sen, och god­kän­ner inga nya id­rot­ter för­rän ti­di­gast 2019. – Vi är för­vå­na­de och be­svik­na, sä­ger Svens­ka e-sport­för­bun­dets ord­fö­ran­de Alex­an­der Hall­berg.

Rik­sid­rotts­för­bun­det vill se över kri­te­ri­er­na för hur man de­fi­ni­e­rar vad som är en id­rott, och fö­re­slår att de be­fint­li­ga med­lem­san­sök­ning­ar­na åter­re­mit­te­ras till Rfstäm­man 2019.

– Vi är 71 med­lems­or­ga­ni­sa­tio­ner, långt fler än i till ex­em­pel Dan­mark och Fin­land. Vi mås­te stan­na till och fun­de­ra på ”vad är de­fi­ni­tio­nen för att få va­ra med?”, sä­ger RF:S ord­fö­ran­de Björn Eriks­son.

EF­TER ÖVERSYNEN AV kri­te­ri­er­na kan det ock­så bli så att RF tving­as ta ställ­ning till om man rentav mås­te ute­slu­ta någ­ra av de re­dan in­val­da för­bun­den.

Bland de tio för­bund som hop­pa­des tas upp i RF i år fanns bland and­ra Svens­ka bridge­för­bun­det, Svens­ka is­lands­häst­för­bun­det och Svens­ka e-sport­för­bun­det.

” Vi vill hjäl­pa RF i ar­be­tet med att om­de­fi­ni­e­ra idrot­ten” ALEX­AN­DER HELLBERG, Ord­fö­ran­de e-sport­för­bun­det

– Om det skul­le lan­da i att ex­klu­de­ra oss så tror jag att ett an­tal nu­va­ran­de med­lem­mar ris­ke­rar att ute­slu­tas. Min be­döm­ning är in­te att det är en frå­ga om om, ut­an om när, vi blir sed­da som en re­gul­jär id­rott, sä­ger e-sport­för­bun­dets ord­fö­ran­de Alex­an­der Hellberg.

– Vi vill hjäl­pa RF i ar­be­tet med att om­de­fi­ni­e­ra idrot­ten. Det finns myc­ket som den re­gul­jä­ra id­rotts­rö­rel­sen kan lä­ra ge­nom att se på hur e-spor­ten är or­ga­ni­se­rad. Jag hop­pas att vi lan­dar i en tyd­lig de­fi­ni­tion, som för­hopp­nings­vis in­ne­fat­tar e-sport.

BJÖRN ERIKS­SON SÄ­GER var­ken bu el­ler bä om e-spor­tens del i ett fram­ti­da RF.

– Det är en spän­nan­de och vik­tig de­batt. Men jag tror att man gör ett miss­tag om man på gam­la kri­te­ri­er för­sö­ker fat­ta be­slut för en se­rie an­sök­ning­ar där man är oklar på vad som ska gäl­la, sä­ger Björn Eriks­son.

FÅR VÄN­TA. E-spor­ten blir in­te en del av Rik­sid­rotts­för­bun­det för­rän ti­di­gast 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.