”Är ba­ra hö­gar av as­ka kvar”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FRANK­RI­KE. Ett stort flyk­ting­lä­ger i Gran­desynt­he i nor­ra Frank­ri­ke har för­störts i en brand.

– Det är ba­ra hö­gar av as­ka kvar, sä­ger Mi­chael La­lan­de, en högt upp­satt tjäns­te­man i re­gi­o­nen, till re­port­rar på plats me­dan el­den här­ja­de i bak­grun­den.

Bran­den ska ha bru­tit ut ef­ter bråk mel­lan grup­per av bo­en­de, där fle­ra per­so­ner fått kniv­ska­dor. Nå­gon el­ler någ­ra har se­dan satt eld på bygg­na­der på fle­ra stäl­len i läg­ret, en­ligt borg­mäs­ta­rens stabs­chef Oli­vi­er Ca­re­mel­le. (TT-AFP)

FO­TO: CHRISTOP­HE ENA/AP

Kur­dis­ke mi­gran­ten Is­mael går bland res­ter­na av flyk­ting­läg­ret i Gran­de-synt­he da­gen ef­ter den sto­ra bran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.