FN: Ökad risk för svält i Afri­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■AFRI­KA. Ris­ken för mass­död på grund av svält ökar i om­rå­den drab­ba­de av våld­sam­ma kon­flik­ter och tor­ka på Afri­kas horn, i Je­men och i Ni­ge­ria, var­nar FN.

– En hu­ma­ni­tär kris som skul­le kun­na und­vi­kas ... hål­ler snabbt på att bli ofrån­kom­lig”, sä­ger Adri­an Ed­wards, ta­les­per­son för flyk­ting­or­ga­net UNHCR.

FN har be­gärt 4,4 mil­jar­der dol­lar för att kun­na mot­ver­ka sväl­ten i Ni­ge­ria, Sydsu­dan, So­ma­lia och Je­men men har hit­tills en­dast fått in 984 mil­jo­ner. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.