Död­för­kla­rad av miss­tag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SAM­HÄL­LE. När kvin­nan le­gi­ti­me­ra­de sig på sjuk­hu­set för att läm­na blod fick hon ett ovän­tat be­sked. En­ligt per­so­na­len var hon av­li­den och hen­nes jour­nal av­re­gi­stre­rad. Nu får kvin­nan 21 000 kro­nor i ska­de­stånd ef­ter ett be­slut av Ju­sti­ti­e­kans­lern, upp­ger SVT Ny­he­ter Jön­kö­ping.

Ef­ter be­ske­det på sjuk­hu­set kon­tak­ta­de kvin­nan Skat­te­ver­ket.

– Jag fick ve­ta att jag för­väx­lats med en an­nan per­son som ha­de av­li­dit, per­so­nen ha­de snar­likt per­son­num­mer, sa­de kvin­nan till Små­lands­tid­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.