90 000 läm­na­de kyr­kan i fjol

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SAM­HÄL­LE. Svens­ka kyr­kan fort­sät­ter att tap­pa med­lem­mar. Un­der 2016 val­de 90 000 per­so­ner att be­gä­ra ut­trä­de. Siff­ran är hög­re än den bru­kat va­ra un­der de se­nas­te årens tapp. En­ligt Svens­ka kyr­kan kan en av an­led­ning­ar­na va­ra fle­ra me­di­ers gransk­ning­ar av kyr­kans re­se­va­nor.

Un­der för­ra året ge­nom­för­de kyr­kan även en un­der­sök­ning om var­för män­ni­skor val­de att läm­na. Det van­li­gas­te sva­ret var att man in­te tror på Gud.

Svens­ka kyr­kan har, en­ligt sin hem­si­da, fort­fa­ran­de 6,2 mil­jo­ner med­lem­mar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.