Fak­ta: Kam­panj mot ab­or­t­rätt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I dag med­de­lar Ar­bets­dom­sto­len sin dom i tvis­ten mel­lan barn­mors­kan El­li­nor Grim­mark, som väg­rar att ut­fö­ra ab­or­ter på grund av sin krist­na tro, och Re­gi­on Jön­kö­ping. Fal­let är sam­ti­digt en del i en in­ter­na­tio­nell kam­panj som syf­tar till att på­ver­ka eu­ro­pe­isk ab­or­t­rätt, har Ekot rap­por­te­rat om. Bakom kam­pan­jen döl­jer sig Al­li­an­ce De­fen­ding Free­dom (ADF), en av värl­dens mäk­ti­gas­te krist­na lob­by­or­ga­ni­sa­tio­ner. Or­ga­ni­sa­tio­nen har skic­kat in­la­gor till de svens­ka dom­sto­lar­na, och via sin in­ter­na­tio­nel­la hem­si­da kan peng­ar do­ne­ras till fal­let. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.