Årets Pu­lit­zer­pris­ta­ga­re ut­sed­da

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Re­por­tage om Pa­na­ma­do­ku­men­ten och USA:S pre­si­dent Do­nald Trumps väl­gö­ren­hets­ar­be­te fanns bland pris­ta­gar­na när den pre­stige­fyll­da ame­ri­kans­ka ut­mär­kel­sen Pu­lit­zer­pri­set de­la­des ut.

Jour­na­list­nät­ver­ket In­ter­na­tio­nal Con­sor­ti­um of In­ve­sti­ga­ti­ve Jour­na­lists fick de­la på pri­set i ka­te­go­rin för­kla­ran­de jour­na­li­stik till­sam­mans med tid­nings­ut­gi­va­ren Mc­clatchy och tid­ning­en Mi­a­mi He­rald för de­ras ar­be­te med Pa­na­ma­do­ku­men­ten

TID­NING­EN The New York Daily News och nät-tid­ning­en Pro­pub­li­ca de­la­de på pri­set i pub­lic ser­vice­ka­te­go­rin.

För en ar­ti­kel­se­rie om det ut­bred­da miss­bru­ket av smärt­stil­lan­de me­di­cin i en små­stad i West Vir­gi­nia till­de­la­des Char­leston Ga­zet­te­mails re­por­ter Eric Ey­re pri­set för grä­van­de jour­na­li­stik.

The New York Ti­mes pri­sa­des i ka­te­go­rin in­ter­na­tio­nell jour­na­li­stik, me­dan The Washing­ton Posts med­ar­be­ta­re Da­vid A Fa­h­rent­hold och hans ovan nämn­da Trumpar­tik­lar kam­ma­de hem pri­set i ka­te­go­rin na­tio­nell jour­na­li­stik.

I DEN SKÖNLITTERÄRA ka­te­go­rin ut­sågs Col­son White­he­ads Den un­der­jor­dis­ka järn­vä­gen till pris­ta­ga­re.

Bild: JAN DA­NI­ELS­SON

RADARPAR. Ed­ward Blom är do­ma­re och Do­reen Måns­son är pro­gram­le­da­re i SVT:S Vi la­gar bäs­ta ma­ten.

Bild: BONNIE JO MOUNT

PRISAD. Washing­ton Post-re­por­tern Da­vid Fa­h­rent­hold är en av årets Pu­lit­zer­pris­ta­ga­re. Här grat­tas han av si­na med­ar­be­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.