Ny ju­ry när unga koc­kar täv­lar

Hallands Nyheter - - Tvguide -

In­spi­re­ra hell­re än så­ga. Det vill koc­ken Paul Svens­son när han tar plats i den nya ju­ryn i ”Sve­ri­ges yngs­ta mäs­terkock”.

För tred­je gång­en täv­lar hem­makoc­kar mel­lan åt­ta och tolv år om ti­teln ”Sve­ri­ges yngs­ta mäs­terkock”. Tv-koc­ken Ti­na Nord­ström får nytt säll­skap i ju­ryn av de väl­re­nom­me­ra­de mat­la­gar­na Da­ny­el Cou­et och

Paul Svens­son. De ef­ter­trä­der Mar­kus Au­ja­lay och

Leif Man­ner­ström.

Paul Svens­son har ti­di­ga­re setts i ”Ma­ta­ku­ten”, ”Ström­sö” och ”Koc­kar­nas kamp”. Han har en för­kär­lek för att job­ba med barn och till­ta­las av lä­ro­pro­ces­sen i pro­gram­met.

– Jag vill va­ra rätt­vis och in­te så­ga, ut­an hit­ta vär­det i det som har gjorts. Jag vill ska­pa in­spi­ra­tion till att gö­ra mer och till att för­stå hur ke­min fun­kar. Jag kän­ner mig mer som en mel­lan­sta­di­e­lä­ra­re än en do­ma­re, sä­ger Paul Svens­son. Emi­lie Tör­nqvist

Fo­to: Da­ni­el Ohls­son/tv4

– Det ro­li­gas­te är att pre­sen­te­ra ut­ma­ning­ar­na, sä­ger Paul Svens­son (till hö­ger i bild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.