på ”S har mot­satt sig många skat­te­sänk­ning­ar” (5/4).

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKATT . Nej du gnäll­måns från 40-ta­let, du kan in­te räk­na pro­cen­ten rakt av. För att mä­ta skat­te­tryc­ket för­be­hål­ler man 165000 kro­nor per år till nöd­vän­di­ga lev­nads­kost­na­der. Rik som fat­tig an­ses ha sam­ma kost­na­der. När man där­ef­ter räk­nar ut hur stor an­del av den res­te­ran­de in­koms­ten som går till skatt så blir re­sul­ta­tet att den lå­gav­lö­na­de be­ta­lar uppe­mot 80 pro­cent jäm­fört med 60 pro­cent för en högin­komst­ta­ga­re! Tyc­ker du att det är rätt­vist? Det tyc­ker in­te jag!

“Med­män­ni­ska”

Bild: ADAM WRAFTNER/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.