APROPÅ

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

In­sän­da­re "Var­för lyss­nar in­te po­li­ti­ker­na på oss?" (5/4)

Myc­ket har man va­rit med om i det­ta yr­ke in­om LSS men det här är det värs­ta jag va­rit med om. Jag har va­rit med när en verk­sam­hets­chef fick spar­ken i ett an­nat pri­vat fö­re­tag och där fick vi per­so­nal käm­pa med att in­for­ma­tio­nen kom fram till po­li­ti­ker­na, de vil­le in­te lyss­na då hel­ler. Idag är det re­na ra­ma Rolf. En så­dan jäv­la rö­ra med chefer som kom­mer och går. Det an­ställs till och med chefer som sak­nar hög­sko­le­ut­bild­ning. Man stäl­ler frå­gor ute på en­he­ter­na om det finns nå­gon som vill job­ba som chef. Ja, her­re­gud, snac­ka om kva­li­té. Frösun­da har ra­se­rat på så många en­he­ter så det kom­mer in­te bli sig likt igen. Det fort­sät­ter med upp­säg­ning­ar och kom­mu­nen tyc­ker att Frösun­da skö­ter det bra. Kan in­te fat­ta att man tror på des­sa lögn­er. Und­rar om man får se­mes­ter i år?

Trött med­ar­be­ta­re

BILD:HÅ­KAN BERG­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.