Fak­ta: Eko­no­min för asylboenden

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Bå­de Al­ko­ven och Ho­tell Hjär­ta­red har va­rit asylboenden se­dan hös­ten 2014. Och den som und­rar om eko­no­min i så­dan verk­sam­het kan tit­ta på års­re­do­vis­ning­en: * Den se­nas­te of­fent­li­ga från Al­ko­ven Lo­gi om­fat­tar rä­ken­skaps­å­ret från maj 2015 till april 2016 och vi­sar på en om­sätt­ning på drygt 11 mil­jo­ner kro­nor och en vinst (rö­rel­se­re­sul­tat) på knappt 2 mil­jo­ner. * Mot­sva­ran­de siff­ror för det be­tyd­ligt stör­re Ho­tell Hjär­ta­red, men då för 18 må­na­der mel­lan maj 2015 och ok­to­ber 2016, låg på knappt 36 mil­jo­ner kro­nor i om­sätt­ning och 4,4 mil­jo­ner i vinst (rö­rel­se­re­sul­tat).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.