DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, tog sig en själv­mords­bom­ba­re in i lunch­re­stau­rang­en i det ira­kis­ka par­la­men­tet, och ut­lös­te en spräng­ladd­ning som dö­da­de en le­da­mot och ska­da­de 23 styc­ken. Isla­mis­ka sta­ten i Irak, för­sta­di­et till da­gens IS, tog någ­ra da­gar se­na­re på sig då­det. * För 25 år se­dan, 1992, in­vig­des Eu­ro Dis­ney­land. Det kos­ta­de 22 mil­jar­der kro­nor i då­ti­dens vär­de att byg­ga – den störs­ta in­ve­ste­ring­en i Eu­ro­pa näst ef­ter tun­nel­byg­get un­der Eng­els­ka ka­na­len. * För 40 år se­dan, 1977, döm­des den svar­ta fo­to­mo­del­len Bub­bles M’pon­do och den vi­te gymä­ga­ren Jan­nie Be­et­gke till åt­ta må­na­ders fäng­el­se vill­kor­ligt i Syd­af­ri­ka. Brot­tet var att de öp­pet ha­de trot­sat apart­heidre­gi­mens stränga mo­ral­la­gar, som för­bjöd kär­leks­re­la­tio­ner mel­lan svar­ta och vi­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.