Ny tra­fik­sko­la.

Anet­te Åh­feldt och Per­nil­la The­o­rin star­tar eget ef­ter många år i bran­schen.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MARTIN ERLANDSSON 010-471 53 40 martin.erlandsson@hn.se

En sjun­de tra­fik­sko­la öpp­nar i dag i Var­berg. Be­hövs den? – Ja, elev­un­der­la­get räc­ker till al­la. Att vi star­tar eget gör in­te att det blir fler körlä­ra­re i stan, sva­rar Per­nil­la The­o­rin.

Var­bergs ny­as­te bil­sko­la lig­ger centralt på Norr­ga­tan i frä­scha, vi­ta lo­ka­ler. På väg­gar­na häng­er färg­la­da, bil­re­la­te­ra­de bil­der.

De två ägar­na kal­lar sig ”tra­fik­sko­le­frök­nar” och skäm­tar om att de sat­sar på sin kör­sko­la istäl­let för att åka till Blåkul­la un­der påsken.

– Vi har va­rit an­ställ­da i många år och har fun­de­rat på hur länge vi kan vän­ta med att star­ta eget. Om fem år kans­ke vi är för gam­la? Nu när bar­nen är stör­re pas­sa­de det bra, för­kla­rar Anet­te Åh­feldt.

– Det kans­ke ba­ra är en 50-års­kris? Nej då, vi kan det här och folk vet vil­ka vi är. Ar­bets­för­med­ling­en tror på oss och har gett oss ak­ti­vi­tets­stöd, fort­sät­ter Per­nil­la. Hur tänk­te ni när ni val­de nam­net Kör­sko­lan i Var­berg? Är det in­te li­te för likt de and­ra fö­re­ta­gens namn?

– Nej, vi är en­sam­ma om att ha kör­sko­la i nam­net. Vi vil­le in­te he­ta nå­got med tra­fik­sko­la, som många and­ra gör, sä­ger Anet­te.

– Vi fun­de­ra­de på att ha nå­got med vå­ra för­namn el­ler ini­ti­a­ler, men då ha­de det ju kun­nat bli Ap-kör­sko­lan, sko­jar Per­nil­la.

Att det ny­star­ta­de bo­la­get förutom kva­li­tet har gläd­je som ett mot­to kans­ke in­te är så kons­tigt med tan­ke på att in­ne­ha­var­na ver­kar ha glim­ten i ögat.

– Vi tror på ord­ning och re­da, men även att man ska kun­na skrat­ta, sä­ger Per­nil­la The­o­rin, som flyt­ta­de från Lin­kö­ping till Var­berg som 16-åring och först job­ba­de på kon­to­ret hos Sel­ler­grens Tra­fik­sko­la.

DE SE­NAS­TE ELVA åren har Per­nil­la The­o­rin va­rit lä­ra­re på Var­bergs Tra­fik­sko­la. Där blev hon kol­le­ga med Anet­te Åh­feldt, som är upp­vux­en nä­ra Vår­går­da och ha­de flyt­tat till Bua tre år ti­di­ga­re.

– Jag gil­lar att ta hand om ele­ver­na och för­med­la en käns­la av att all­tid kun­na hjäl­pa dem. En för­del med eget fö­re­tag är att vi för­hopp­nings­vis kan sty­ra li­te mer över ar­bets­ti­den, be­rät­tar Anet­te.

Fö­re­ta­get har räk­nat lågt i sin förs­ta bud­get, med ett 60-tal ele­ver un­der ett år, men hop­pas lan­da på om­kring 100 styc­ken.

PRISMÄSSIGT LÄR Kör­sko­lan i Var­berg in­te stic­ka ut bland kon­kur­ren­ter­na och för Per­nil­la finns inga and­ra kort­sik­ti­ga lös­ning­ar hel­ler.

– De fles­ta ele­ver är 17–18 år och be­hö­ver i snitt 15–20 lek­tio­ner. Att för­sö­ka sko sig på nå­gon och hål­la kvar en elev som är fär­dig för upp­kör­ning är livs­far­ligt, för det spri­der sig di­rekt. Men vi ska för­stås in­te släp­pa iväg nå­gon som in­te är re­do hel­ler. Min re­gel är att ele­ven ska kun­na kö­ra min fi­nas­te ägo­del, min dot­ter, ut­an att jag blir oro­ad.

En de­lad för­hopp­ning är att ele­ver­na ska kun­na få stu­di­e­me­del av CSN för kör­sko­le­av­gif­ten pre­cis som för and­ra ut­bild­ning­ar.

– Ja, det finns många ung­do­mar och de­ras för­äld­rar som in­te har råd an­nars och då blir kör­kort en klass­frå­ga. Vi vill in­te lå­ta nå­gon stå ut­an­för, sä­ger Per­nil­la.

Bild: JONATAN BYLARS

PREMIÄR. Anet­te Åh­feldt och Per­nil­la The­o­rin på Kör­sko­lan i Var­berg, öpp­nar på skär­tors­dag.

Bild: JONATAN BYLARS

RE­DO ATT GASA. Per­nil­la The­o­rin och Anet­te Åh­feldt skö­ter ut­bild­ning­en bå­de i te­o­ri och i kör­ning, men ba­ra för bil med ma­nu­ell väx­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.