Hun­den Mal­te at­tac­ke­ra­des

EF­TER HUNDATTACKEN: ”JAG TROD­DE HAN SKUL­LE DÖ”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Petter Tarenius 010-471 52 46 ∙ petter.tarenius@hn.se

En lösspring­an­de hund bet Roy Forslinds hund Mal­te i hal­sen. Det slu­ta­de med all­var­li­ga ska­dor på Mal­te, som ha­de ängla­vakt, men som fick ope­re­ras. – Jag vill in­te ens tän­ka på vad som kun­de ha hänt om det var ett barn, sä­ger Roy Forslind.

Kvälls­pro­me­na­den i Skogs­torps lug­na bo­stads­om­rå­de gick på ru­tin. Med Mal­te – en knappt knä­hög bichon bo­log­ne­se – i kop­pel bred­vid sig gick Roy Forslind i eg­na tan­kar. Han no­te­ra­de knappt per­so­ner­na som up­pe­höll sig vid lek­plat­sen ett 20-tal me­ter bort. Där­ef­ter gick allt fort.

– De skrek nå­got och plöts­ligt var hun­den fram­me. Jag hann in­te ploc­ka upp Mal­te. Den högg tag i ho­nom och rus­ka­de fram och till­ba­ka i luf­ten, be­rät­tar Roy Forslind.

– ALLT GICK så fort. Jag hann in­te re­a­ge­ra. I ef­ter­hand så har jag mått jät­te­då­ligt över att jag in­te kun­de ge Mal­te trygg­het, att jag in­te gjor­de till­räck­ligt.

Men hus­se stod knap­past hand­fal­len. Di­rekt ef­ter at­tac­ken bör­ja­de en kamp på liv och död mot vad Roy Forslind be­skri­ver som en ”kamp­hund”. Den ag­gres­si­va hun­dens tän­der bor­ra­de sig djupt in i Mal­tes hals och Roy för­sök­te de­spe­rat bän­da loss käf­tar­na.

– Jag slogs med näb­bar och klor. Jag tog i allt jag kun­de men kä­kar­na var låsta. Det höll sä­kert på så i en-två mi­nu­ter. Jag var övertygad om att han skul­le dö och var näs­tan be­redd att ge upp.

In­nan hun­den släpp­te sitt grepp ha­de Roy Forslind själv fått fle­ra sår på hän­der­na, blöd­de ym­nigt och fick kö­ras till aku­ten i Halm­stad. För Mal­te, som ha­de haft ängla­vakt, blev det en oro­lig natt i vil­lan i Skogs­torp in­nan han kun­de ope­re­ras på Djur­sjuk­hu­set i Slö­inge da­gen ef­ter at­tac­ken.

– Han fick tre re­jä­la hugg. Jag vill in­te ens tän­ka på vad som kun­de ha hänt om det var ett barn. Det här får in­te hän­da igen, sä­ger Mal­tes mat­te Ing­er Forslind.

Mal­te, 9, över­lev­de tack va­re Roy Forslinds blo­di­ga kamp. Men at­tac­ken i sön­dags sat­te spår hos bå­de hund och hus­se.

DE PER­SO­NER SOM ha­de an­svar för den strids­lyst­na hun­den när den slet sig läm­na­de med­ve­tet va­ga upp­gif­ter kring hun­den och dess äga­re, en­ligt pa­ret Forslind.

– De sa att de ba­ra ha­de lå­nat hun­den av en per­son som de in­te rik­tigt viss­te nam­net på. Jag kän­de

”Jag slogs med näb­bar och klor” ROY FORSLIND hus­se

mig så lu­rad. De kun­de ju ha hört av sig så kun­de vi åt­minsto­ne ha haft en di­a­log, sä­ger Roy Forslind som be­rät­tar att ären­det nu vi­lar hos po­li­sen i Falkenberg.

– DET HÄR ÄR en all­var­lig at­tack. Vi ska hit­ta den som bär an­sva­ret för hun­den. Har man så då­lig kon­troll på sin hund bor­de man in­te va­ra hundä­ga­re, sä­ger An­ders Pers­son, sta­tions­in­spek­tör i Falkenberg.

An­mä­lan om hundattacken kom in till po­li­sen på sön­dags­kväl­len och ru­bri­ce­ras som vål­lan­de till kropps­ska­da och brott mot la­gen om till­syn över hund och katt.

Po­li­sen har rätt att om­hän­der­ta ett hus­djur som in­te and­ra mind­re åt­gär­der hjäl­per. Äga­ren blir även be­tal­nings­skyl­dig om hun­den ska­dar nå­gon per­son.

Bild: OLA FOLKESSON

SVÅR SKADA. Mal­te ope­re­ra­des på Djur­sjuk­hu­set i Slö­inge ef­ter at­tac­ken.

NÄ­RA DÖ­DEN. Hun­den som högg Mal­te i hal­sen väg­ra­de att släp­pa. ”Jag var övertygad om att han skul­le dö”, sä­ger Roy Forslind som till slut fick bort käf­tar­na ef­ter en kamp som va­ra­de i mi­nu­ter.

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.