Se­ger för ab­or­t­rätt och sunt för­nuft

BARNMORSKEMÅLET. En barn­mors­ka skall in­te kun­na duc­ka från vä­sent­li­ga de­lar av job­bet. Där­för är Ar­bets­dom­sto­lens ut­slag väl­kom­met.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LEDARE 13/4.Egent­li­gen bor­de det va­ra så själv­klart, att man in­te kan krä­va att få slip­pa nor­ma­la de­lar av si­na ar­bets­upp­gif­ter när man sö­ker ett jobb. Re­li­giös tro skall in­te ge nå­got slags fri­brev, som ar­bets­gi­va­re är tvung­na att ac­cep­te­ra. Det slår nu även Ar­bets­dom­sto­len fast ge­nom det ut­slag som un­der­stry­ker Re­gi­on Jön­kö­pings rätt att stäl­la krav på att al­la barn­mors­kor ska va­ra be­red­da att ar­be­ta även med ab­or­ter och pre­ven­tiv­me­del.

UTSLAGET FÖRVÅNAR IN­TE El­li­nor Grim­mark, som högst med­ve­tet äg­nat stor kraft åt att dri­va den här pro­ces­sen. Och än har vi in­te sett slu­tet på den. Grim­mark och hen­nes ju­ri­dis­ka om­bud har re­dan från bör­jan gjort klart att det­ta hand­lar om väl­digt myc­ket mer än en en­skild barn­mors­kas kamp mot ar­bets­gi­va­ren.

PRO­CES­SEN BÖR SES som ett led i an­ti­a­b­ort­rö­rel­sens strä­van att tvinga fram för­änd­ring­ar i de eu­ro­pe­is­ka län­der som in­te tillå­ter barn­mors­kor att väg­ra ab­or­ter av sam­vets­skäl. Där­för har Eu­ro­pa­dom­sto­len va­rit må­let re­dan från bör­jan och öv­ri­ga pro­ces­ser ba­ra en lång­dra­gen väg dit – och ett sätt att hål­la frå­gan le­van­de i de­bat­ten.

– Det är vik­tigt för att jag tyc­ker att rätt ska va­ra rätt. Det är en jät­tes­tor stat­lig myn­dig­het som ut­ö­var press på sin per­so­nal. Du ska tyc­ka på ett visst sätt, an­nars ska du in­te job­ba här och är det så att du rå­kar ut­ta­la dig på ett an­nat sätt, då får du spar­ken, sä­ger El­li­nor Grim­mark om sin kamp

ANGELÄGNA AVSLÖJANDEN FRÅN Sve­ri­ges ra­di­os Ekot har dock ti­di­ga­re satt rätts­pro­ces­sen i en helt an­nan da­ger. Ekot har kun­nat vi­sa att Grim­marks rätts­pro­cess, lik­som ett likar­tat fall, har fått bå­de fi­nan­si­ellt och ju­ri­diskt stöd av en av en av värl­dens mäk­ti­gas­te or­ga­ni­sa­tio­ner, näm­li­gen Al­li­an­ce De­fen­ding Free­dom, som ju­ri­diskt dri­ver kon­ser­va­tivt krist­na frå­gor.

– Det är ing­en hem­lig­het att vi har va­rit in­vol­ve­ra­de se­dan 2014, året då rätts­pro­ces­sen in­led­des, sa­de Ro­bert Clar­ke som är chef på ADF:S Eu­ro­pa­kon­tor, till Ekot.

Det är allt­så en jät­tes­tor rik lob­by­or­ga­ni­sa­tion som för­sö­ker ut­ö­va press på en svensk myn­dig­het och på svensk och eu­ro­pe­isk lag­stift­ning. Rätt skall va­ra rätt, sä­ger Grim­mark. Än­då är det mesta i den här pro­ces­sen helt fel. Tänk ba­ra om en för­tviv­lad ung flic­ka som bli­vit oöns­kat gra­vid skul­le ris­ke­ra mö­ta en barn­mors­ka som in­te vill ta i hen­ne med tång?

EL­LI­NOR GRIM­MARK VILL helt en­kelt häv­da sin rätt att skip­pa de­lar av job­bet på and­ras be­kost­nad, det vill sä­ga ar­bets­gi­va­rens och de vårdsö­kan­de kvin­nor som ris­ke­rar att upp­le­va Grim­marks mo­ra­lis­ka rät­te­snö­re som en spark i ma­gen.

Det har i de­bat­ten kring ab­ort­må­let häv­dats att bris­ten på barn­mors­kor gör det rim­ligt att lät­ta på re­gel­ver­ket, att tillå­ta li­te sam­vets­fri­het. Men det finns fak­tiskt ing­en an­led­ning att vi­ka en tum i den här frå­gan. Abor­t­rät­ten är all­de­les för vik­tig. Nu mås­te den för­sva­ras mot allt ifrån ab­ort­fi­ent­li­ga barn­lä­ka­re till barn­mors­kor.

AD:S dom för­enklar det för­sva­ret ge­nom att klar­gö­ra att en tjänst som barn­mors­ka in­te in­ne­bär en rätt till fritt valt ar­be­te. Tack för det!

Bild: JONAS EKSTRÖMER/TT

ABORTVÄGRARE. El­li­nor Grim­mark och hen­nes ju­ri­dis­ka om­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.