Här finns in­for­ma­tion om vå­ra eve­ne­mang

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på in­sän­da­ren ”Då­lig re­klam för kul­tu­re­ve­ne­mang” (6/4).

VAR­BERG. Tack för din åter­kopp­ling Alf. Så ro­ligt att du upp­skat­ta­de fö­re­ställ­ning­en på bib­li­o­te­ket i Träslövslä­ge. Vi tyc­ker så klart att det är trå­kigt att hö­ra att du upp­le­ver att vi in­te har in­for­me­rat till­räck­ligt bra. In­för fö­re­ställ­ning­en gjor­de vi en rad in­for­ma­tions- och mark­nads­fö­ringsin­sat­ser. Vi sat­te bland an­nat satt upp af­fi­scher i de lo­ka­la livs­me­dels­af­fä­rer­na, på mö­tes­plat­sen för äld­re och på lo­kal­bib­li­o­te­ken. Vi in­for­me­ra­de ock­så om fö­re­ställ­ning­en vid Se­ni­or­mäs­san och har ta­git hjälp av so­ci­al­för­valt­ning­ens fri­vil­lig­sam­ord­na­re för att spri­da in­for­ma­tio­nen om kul­tur­ut­bu­det för äld­re.

I KULTURHUSET KOMEDIANTENS må­nat­li­ga pro­gram­blad kan du ock­så lä­sa om det kul­tur­ut­bud som er­bjuds i kom­mu­nen. Tit­ta un­der ru­bri­ken ”Mer kul­tur i Var­berg” för in­for­ma­tion om vad som hän­der på lo­kal­bib­li­o­te­ken. Pro­gram­bla­den finns att häm­ta på ex­em­pel­vis lo­kal­bib­li­o­te­ket i Träslövslä­ge. Du kan ock­så lad­da hem det på Kulturhuset Komediantens webb­plats. Vi in­for­me­rar ock­så om lo­kal­bib­li­o­te­kens eve­ne­mang via Bib­li­o­te­kens hem­si­da. Håll gär­na ut­kik här: www. var­bergs­bib­li­o­tek.se. Ute i hö­ger­kan­ten hit­tar du ru­bri­ken ”Hän­der på lo­kal­bib­li­o­te­ken”.

FRAMÖVER SKA VI ha i åtan­ke att även läg­ga in al­la vå­ra ar­range­mang i Vi­sit Var­bergs eve­ne­mangska­len­der. Då finns det ock­så chans att Hal­lands Ny­he­ter tar med dem i sin dag­bok. Du kan ock­så föl­ja vår kul­tur­verk­sam­het via so­ci­a­la me­di­er. Ex­em­pel­vis finns Kulturhuset Ko­me­di­an­ten och Var­bergs bib­li­o­tek på bå­de Fa­ce­book och Instagram. Här tip­sar vi of­ta om kom­man­de eve­ne­mang.

Vi har haft åter­kom­man­de sopp­te­a­ter­fö­re­ställ­ning­ar på Kulturhuset Ko­me­di­an­ten, bland an­nat till­sam­mans med rikste­a­ter­för­e­ning­en. Just nu är det dock ing­en sopp­te­a­ter­fö­re­ställ­ning in­pla­ne­rad. Men det hän­der en hel del an­nat trev­ligt un­der vå­ren. Jag kan tip­sa om Dan­sens dag på Ko­me­di­an­ten den 29 april.

JAG HOP­PAS ATT du med det­ta svar fått en tyd­li­ga­re bild av var du kan ta del in­for­ma­tion om Var­bergs kom­muns kul­tur­ut­bud.

Varmt väl­kom­men till vå­ra ar­range­mang.

Lo­ren­za Pal­ma­ri­ni en­hets­chef lo­kal­bib­li­o­te­ken och bok­bus­sen

Bild: ANNIKA KARLBOM

IN­FOR­ME­RA­DE. Vi in­for­me­ra­de bland an­nat om fö­re­ställ­ning­en vid Se­ni­or­mäs­san. Bil­den vi­sar en mo­de­vis­ning som hölls un­der se­ni­or­mäs­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.