Le­ta ef­ter gif­ter från sli­pers i gro­par­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Tra­fik­ver­ket ska öpp­na tre prov­gro­par vid ban­går­den i Var­berg, in­för tun­nel m m. Syf­tet är, med­de­lar man, att un­der­sö­ka ifall det finns forn­läm­ning­ar där. Myc­ket am­bi­tiöst, sär­skilt som om­rå­det fö­re järn­vä­gen var ett träsk­om­rå­de som fyll­des ut för att ska­pa den nya han­dels­ham­nen, det­ta på sent 1800-tal och bör­jan av 1900-ta­let, om jag minns rätt. Det vo­re bätt­re, att i prov­gro­par­na un­der­sö­ka fö­re­koms­ten av kre­o­sot (im­preg­ne­rings­me­del för sli­pers, nu­me­ra för­bju­det), res­ter av kol- och ol­je­han­te­ring­en vid den­na hamn och de ke­mi­ka­li­er som via grund­vatt­net sipp­rar ned från den gam­la Sve­da­fa­bri­ken. Att syf­tet är att sö­ka ef­ter form­läm­ning­ar i om­rå­det, är ing­et an­nat än vad vi gam­la eko­no­mi­jour­na­lis­ter kal­lar för ”cor­po­ra­te bulls­hit”. Tra­fik­ver­ket bor­de skäm­mas.

Lars Lindh

Var­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.