Li­ten ef­fekt av skat­te­säk­ning

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PENSION. Den av re­ge­ring­en ut­lo­va­de skat­te­re­duk­tio­nen för oss ga­ran­ti­pen­sio­nä­rer in­ne­bär en mar­gi­nell höj­ning av pen­sions­be­lop­pet. För egen del höj­des pen­sio­nen med hela 71 kro­nor per må­nad. Det­ta be­lopp ge­ne­re­rar fö­ga ut­rym­me för lyx­kon­sum­tion.

Ga­ran­ti­pen­sio­nen är oför­skämt låg och be­hö­ver där­för hö­jas re­jält. Många ga­ran­ti­pen­sio­nä­rer har en pension som un­der­sti­ger ex­i­stensmi­ni­mum. Det­ta för­hål­lan­de fram­står som en skam­fläck i vårt jäm­ställ­da Sve­ri­ge. Det är be­klag­ligt att be­hö­va in­se att män­ni­skor vär­de­ras oli­ka i vårt sam­häl­le och att det­ta för­hål­lan­de rim­mar då­ligt med ”den svens­ka mo­del­lens” prin­ci­per.

Höj pen­sions­be­lop­pet för oss till en ac­cep­ta­bel ni­vå, det be­hövs var­ken bo­stads­bi­drag el­ler and­ra åt­gär­der för att vi ska kun­na kla­ra av var­da­gen. En höj­ning av ga­ran­ti­pen­sio­nen kom­mer in­te att drab­ba stats­kas­san nämn­värt. Höjd pension in­ne­bär ock­så hög­re skat­tein­täk­ter, vil­ket be­ty­der en god och lön­sam af­fär för sta­ten.

Vi ga­ran­ti­pen­sio­nä­rer be­ta­lar mer än gär­na in­komst­skatt och bi­drar där­med till att sam­häl­let fun­ge­rar för oss al­la. Ing­e­gerd Al­sin Hjal­mars­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.