Ny vd och de­lä­ga­re ska få fart på Char­den

Hallands Nyheter - - Varberg - FREDRIK LARSSON 010-471 53 67 fredrik.larsson@hn.se

”Char­den har kostat JSM 18 mil­jo­ner kro­nor se­dan upp­kö­pet.” MARTIN JÖNSSON

vd JSM

För­lust­tyng­da bo­la­get Char­den, som er­bju­der re­klam­tjäns­ter, gör en nystart med ny vd och de­lä­ga­re. Jsm-grup­pen är in­te läng­re ma­jo­ri­tets­ä­ga­re.

Jsm-grup­pen köp­te 2012 upp fle­ra lo­ka­la fö­re­tag i Var­berg för att bil­da ett slag­kraf­tigt bo­lag. Mål­sätt­ning­en var att kom­ma upp i 100 mil­jo­ner kro­nor i om­sätt­ning.

– Vi köp­te upp kon­kur­ren­ter för att byg­ga ett hög­re hus, för att snabbt öka om­sätt­ning­en och bli sto­ra, sä­ger Martin Jönsson, vd på JSM.

Stra­te­gin höll in­te hela vägen och det har in­te gått så bra eko­no­miskt för Char­den. Vid se­nas­te bok­slu­tet låg om­sätt­ning­en på 24 mil­jo­ner kro­nor och re­sul­ta­tet ef­ter fi­nansnet­to var mi­nus fem mil­jo­ner.

Bo­la­get har in­te gått med vinst un­der se­nas­te åren. Martin Jönsson sä­ger att Char­den har kostat JSM 18 mil­jo­ner kro­nor se­dan upp­kö­pet.

– Jag kom­mer in­te att lyc­kas vän­da re­sul­ta­tet på ett halv­år, för det är långa pro­ces­ser, men vi har en tyd­lig plan hur vi ska dri­va bo­la­get fram­åt, sä­ger Mag­nus Hård, ny vd som även gått in som de­lä­ga­re.

HAN ÄR FÖDD i Gäv­le, bod­de många år i Stock­holm, där han bland an­nat ar­be­tat med att ut­veck­la va­ru­mär­ken.

Char­dens pro­fil­pro­duk­ter och skylt­de­sign ska framöver bred­das med tjäns­ter in­om va­ru­mär­kes­pro­fi­le­ring.

DET FINNS EN stor mark­nad in­om om­rå­det och den störs­ta kon­kur­ren­ten Brand Facto­ry om­sät­ter 1,3 mil­jar­der kro­nor.

– Char­den kom­mer att gå från att säl­ja pro­fi­le­ring till att säl­ja kom­mu­ni­ka­tion, helt en­kelt för att ska­pa ett än­nu stör­re mer­vär­de för vå­ra kun­der. Vi kom­mer att hänga med i di­gi­ta­li­se­ring­en för att mö­ta det be­hov som finns, sä­ger Mag­nus Hård. Hur ser den af­färsmo­del­len ut?

– En skylt är en pro­dukt. När vi tar ste­get från att säl­ja en pro­dukt till att ska­pa kom­mu­ni­ka­tion stäl­ler vi frå­gan vad syf­tet är med skyl­ten. Char­dens kun­der kan nu kö­pa mer än ba­ra skyl­ten och log­gan, de kan få hjälp med hel­he­ten.

– Jag har en stor er­fa­ren­het in­om ana­lys, stra­te­gi och mark­nads­un­der­sök­ning­ar. 2000 star­ta­de jag eget in­om det här.

Bild: FREDRIK LARSSON

NY VD. Mag­nus Hård, ny vd och äga­re i Char­den, ska sat­sa på att bred­da bo­la­get med fler tjäns­ter, bland an­nat in­om kom­mu­ni­ka­tion och va­ru­mär­kes­pro­fi­le­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.