Fri­vil­li­ga kraf­ter bär se­gel­fes­ten

HAL­LAND: 200 VOLONTÄRER VÄLKOMNAR 60 SEGELFARTYG När 60 segelfartyg kom­mer till Halm­stad be­hövs det mas­sor av fri­vil­li­ga kraf­ter som hug­ger i. – Vi räk­nar med att vi be­hö­ver drygt 200 per­so­ner, sä­ger Ca­ri­na Jacobs­son, pro­jekt­le­da­re på Des­ti­na­tion Halms­ta

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

Vid lunch­tid, mån­da­gen den 3 ju­li läm­nar se­gel­far­ty­gen Halm­stad. ”Pa­ra­de of sa­ils” blir den stor­slag­na av­slut­ning­en på eve­ne­mang­et. Pa­ra­den ut­gör start­skot­tet för The Tall Ships Ra­ces 2017 och skep­pen tar sig ge­men­samt ge­nom Öresund, för att sam­las längs start­lin­jen på ha­vet ut­an­för Trel­le­borg.

Just då, när de som del­tar som trai­nee på far­ty­gen får bör­ja be­kän­na färg, kan Halm­stads an­sva­ri­ga och al­la hund­ra­tals volontärer pus­ta ut. Någ­ra dygn med in­ten­sivt ar­be­te ef­ter må­na­der av för­be­re­del­ser är över.

MEN IN­NAN VI är där är det myc­ket som ska klaf­fa. För någ­ra vec­kor se­dan hölls till ex­em­pel ett in­for­ma­tions­mö­te för per­so­ner som kan tän­ka sig att stäl­la upp som volontärer. Det be­hövs över 200 fri­vil­lig­ar­be­ta­re till ar­bets­upp­gif­ter som att ser­ve­ra mat, spri­da in­for­ma­tion, be­va­ka par­ke­ring­ar, hjäl­pa folk att hit­ta rätt och att va­ra en länk mel­lan be­sätt­ning­ar­na på de gäs­tan­de far­ty­gen och Halm­stad.

– Ett 80-tal av dem ska va­ra li­a­sion of­fi­cers, volontärer som är bryg­gan mel­lan far­ty­gen och land och vår or­ga­ni­sa­tion. Var­je far­tyg får en el­ler två så­da­na per­so­ner som hela ti­den finns i när­he­ten el­ler om­bord och hjäl­per till. Det kan va­ra att nå­gon be­hö­ver kom­ma till ett apo­tek el­ler tand­lä­ka­ren. Nå­gon kan ha tap­pat sitt pass och så vi­da­re, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Ca­ri­na Jacobs­son.

– De vi sö­ker till de upp­gif­ter­na be­hö­ver ha li­te kun­ska­per om hur det är att va­ra på sjön, gär­na sjö­va­na, kun­na eng­els­ka och gär­na nå­got an­nat språk. Många har re­dan an­mält sitt in­tres­se, även om vi in­te har 200 per­so­ner knut­na till oss än­nu.

ORGANISATIONEN BAKOM The Tall Ships Ra­ces, STI Sail Trai­ning In­ter­na­tio­nal, vän­tar sig att om­kring 100 per­so­ner som seg­lar med far­ty­gen som trai­nee re­kry­te­ras ifrån Halm­stad. Pri­set för att få föl­ja med som trai­nee va­ri­e­rar be­ro­en­de på vil­ket far­tyg man seg­lar med, men den som är in­tres­se­rad får räk­na med en prislapp på mel­lan 12 000 och 15 000 kro­nor.

Utö­ver upp­le­vel­sen att få lä­ra sig ar­be­tet om­bord in­går så klart mat och hus­rum un­der re­san, hel­pen­sion helt en­kelt. Des­ti­na­tion Halm­stad ar­be­tar på oli­ka sätt för att kun­na hjäl­pa till att fi­nan­si­e­ra del­ta­ga­res bil­jet­ter, ge­nom att sö­ka peng­ar i stif­tel­ser och fon­der, tip­sa om spons­ring och på al­la möj­li­ga vis få in peng­ar för att hjäl­pa de en­skil­da.

– Det är li­te av en win-win-si­tu­a­tion. Prislap­pen ger far­ty­gen en in­täkt som håller dem fly­tan­de och de som är trai­nee får lä­ra sig seg­la, bland an­nat. Vårt mål är att le­ve­re­ra om­kring 100 trai­ne­er till nå­gon av sträc­kor­na. Vi har drygt 50 som är fi­nan­si­e­ra­de nu, sä­ger Ca­ri­na Jacobs­son.

NU I PÅSK kom­mer Des­ti­na­tion Halm­stad att lot­ta ut yt­ter­li­ga­re trai­nee­plat­ser bland ung­do­mar som har an­mält sitt in­tres­se.

– Vi för­sö­ker hjäl­pa ung­do­mar­na att fi­nan­si­e­ra plat­ser­na. Vid för­ra Tall Ships Ra­ces i Halm­stad fick vi ut 184 trai­ne­er och ett få­tal be­ta­la­de si­na plat­ser själ­va, de all­ra fles­ta fick det all­ra mesta be­talt. Det är li­te and­ra ti­der nu, det är li­te svå­ra­re att få plat­ser­na be­tal­da av stif­tel­ser och lik­nan­de. Det häng­er ock­så sam­man med att sträc­kan från Halm­stad till Kot­ka in­ne­bär tio da­gars seg­ling, vil­ket är mer än det var för­ra gång­en då man nåd­de Halm­stad från Kristi­an­sand, fort­sät­ter hon och kon­sta­te­rar:

– Vi upp­ma­nar al­la som vill va­ra trai­nee att säl­ja in sig själ­va, till ex­em­pel att er­bju­da en mot­pre­sta­tion att kom­ma till fö­re­tag och för­e­ning­ar och fö­re­lä­sa om si­na upp­le­vel­ser. Ju mer peng­ar de lyc­kas sam­la in, desto lät­ta­re är det för oss att del­fi­nan­si­e­ra de­ras bil­jet­ter.

STI bru­kar be­skri­va del­ta­gar­nas upp­le­vel­se av li­vet om­bord på se­gel­skep­pen som en ”Li­fe chan­ging ex­pe­ri­ence”.

– För många är det förs­ta gång­en de re­ser hem­i­från själ­va. En mam­ma jag pra­ta­de med be­skrev det som att: ”Jag skic­ka­de iväg en poj­ke och fick hem en man”. Jag tror att man väx­er väl­digt myc­ket som per­son, helt en­kelt.

”Vid för­ra Tall Ships Ra­ces i Halm­stad fick vi ut 184 trai­ne­er och ett få­tal be­ta­la­de si­na plat­ser själ­va, de all­ra fles­ta fick det all­ra mesta be­talt”. CA­RI­NA JACOBS­SON, Des­ti­na­tion Halm­stad

Bild: JARI VÄLITALO/ARKIV

SÖKANDE. Drygt tre må­na­der av ivigt pla­ne­ran­de och sökande ef­ter fri­vil­li­ga - bå­de till sjöss och i land, åter­står in­nan det är dags för den sto­ra se­gel­fes­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.