Pro­me­na­den mel­lan bro­ar­na snyg­gas upp

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Bätt­re un­der­lag, ny be­lys­ning, nya och fler sitt­grup­per och bätt­re drä­ne­ring. Ar­be­te på­går med att gö­ra sträc­kan mel­lan bro­ar­na mer loc­kan­de.

Om tre vec­kor är det tänkt att den som föl­jer Ätran från Tull­bron ner mot stran­den ska upp­täc­ka att det är be­tyd­ligt triv­sam­ma­re att gå där än ti­di­ga­re. Buska­get har gle­sats ut, un­der­la­get ska för­bätt­ras med sten­mjöl och nytt grus och den som vill stan­na upp en stund kom­mer att hit­ta fler nya sitt­grup­per ut­med pro­me­nad­strå­ket. Den gam­la be­lys­ning­en har gjort sitt och er­sätts med led­be­lys­ning. Sträc­kan som rustas upp sträc­ker sig från Tull­bron och ett tju­go­tal me­ter bort­om Sö­der­brons fäs­te.

– TAN­KEN MED AR­BE­TET ÄR att pro­me­na­den ska bli så till­gäng­lig som möj­ligt och att vi ska kom­ma till rät­ta med vat­ten­pro­ble­met när dag­vatt­net drä­ne­ras bort, sä­ger pro­jekt­le­da­re Leif Sjöstedt på Fal­ken­bergs kom­mun.

Ar­be­tet är bud­ge­te­rat till 1,5 mil­jon och är en fort­sätt­ning på det ar­be­te som kom­mu­nen gör för att kny­ta ihop sta­den och stran­den.

”Tan­ken med ar­be­tet är att pro­me­na­den ska bli så till­gäng­lig som möj­ligt.” LEIF SJÖSTEDT

pro­jekt­le­da­re

STRAX FÖ­RE JUL slut­för­des ar­be­tet med att bil­da en plats vid Tull­brons fäs­te som ska bin­da ihop sta­den med stran­den på ett tyd­li­ga­re sätt. Trot­to­a­rer­na togs bort, hela ytan höj­des upp och an­slut­ning­ar­na till gång- och cy­kel­vä­gar, på bå­da si­dor om Halm­stads­vä­gen, rä­ta­des upp och för­bätt­ra­des. Nu­me­ra finns en tyd­lig mö­tes­plats för dem som är på väg till och från stran­den.

Bild: OLA FOLKESSON

SNART KLART. Con­ny Nils­son är en av dem som ar­be­tar med att gö­ra pro­me­nad­strå­ket mel­lan Tull­bron och Sö­der­bron mer till­gäng­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.