Utö­kad ter­ror­lag ska snabbut­re­das

Ska bli olag­ligt att till­hö­ra en ter­ror­stämp­lad or­ga­ni­sa­tion

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Re­ge­ring­en ska nu snabbut­re­da frå­gan om att kun­na kri­mi­na­li­se­ra del­ta­gan­de i ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner.

– För­e­nings­fri­he­ten har ald­rig syf­tat till att man ska kun­na va­ra ak­tiv i ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tio­ner, sä­ger ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S).

I dag är det för­bju­det att åka på ter­ror­krigs­re­sor och fi­nan­si­e­ra ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner, men in­te att del­ta i en ter­ror­or­ga­ni­sa­tion.

– Så­da­na luc­kor ska vi in­te ha, sä­ger Mor­gan Jo­hans­son på en press­träff till­sam­mans med ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP) på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­kon­gress.

Ste­fan Jo­hans­son, ju­sti­ti­e­råd i Högs­ta dom­sto­len, får i upp­drag att ome­del­bart bör­ja ut­re­da det­ta. Han ska va­ra klar den 15 de­cem­ber, och en pro­po­si­tion ska läg­gas fö­re man­dat­pe­ri­o­dens ut­gång.

– I det här sam­man­hang­et är det ett snabbspår, sä­ger han.

Terror­då­det i Stock­holm har ak­tu­a­li­se­rat be­ho­vet av ny lag­stift­ning, men re­missvar på ti­di­ga­re ter­rorut­red­ning­ar har pe­kat på att det finns luc­kor i lag­stift­ning­en.

För­bud mot del­ta­gan­de i ter­ror­or­ga­ni­sa­tion har ti­di­ga­re an­setts stri­da mot grund­la­gens skydd för för­e­nings­fri­het. Men Mor­gan Jo­hans­son an­ser in­te att man ger sig på för­e­nings­fri­he­ten.

– Att fi­nan­si­e­ra en ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tion är re­dan för­bju­det, och det har an­setts va­ra för­en­ligt med för­e­nings­fri­he­ten. För­e­nings­fri­he­ten har ald­rig syf­tat till att man ska kun­na va­ra ak­tiv i ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tio­ner, sä­ger han.

Jo­hans­son räk­nar med att ett för­bud mot del­ta­gan­de ökar möj­lig­he­ten att lag­fö­ra per­so­ner som på nå­got sätt stöd­jer ter­ro­rism.

– I dag är det så att det mås­te kny­tas till ett spe­ci­fikt ter­ror­brott. Vad vi nu sä­ger är att om du är ak­tiv i den organisationen som äg­nar sig åt ter­ror­brott, då ska du kun­na fäl­las för det, sä­ger Jo­hans­son.

Men att in­skrän­ka för­e­nings­fri­he­ten är nå­got som Ingrid Hel­mi­us, uni­ver­si­tets­lek­tor och dok­to­rand i of­fent­lig rätt vid Uppsa­la uni­ver­si­tet, var­nar för.

– Det är så oer­hört svårt att for­mu­le­ra vil­ka för­e­ning­ar som skul­le va­ra för­bjud­na att del­ta i. Och hur de­fi­ni­e­rar man ”del­tar”? Det är lätt att sä­ga om det finns stad­gar el­ler röst­längd på ett mö­te. Men det har ju in­te des­sa för­e­ning­ar, sä­ger hon.

För­e­nings­fri­he­ten är in­skri­ven i re­ge­rings­for­men. En­ligt Hel­mi­us är för­sla­get en in­skränk­ning av la­gen:

– Det mås­te fin­nas en pro­por­tion mel­lan mål och me­del, det vill sä­ga att stäv­ja ter­ro­rism. Ef­fek­ti­vi­te­ten kan bli låg. Det är så svårt att for­mu­le­ra en lag­stift­ning som håller och det blir en för stor in­skränk­ning i för­e­nings­fri­he­ten.

Sju av åt­ta riks­dags­par­ti­er har re­dan sagt att de öpp­nar för att kri­mi­na­li­se­ra sam­rö­re med ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner, en­ligt SVT Ny­he­ter.

Owe Nils­son/tt Ma­ria Da­vids­son/tt

Niklas Svahn/tt

Det här är vårt sam­häl­le, det ska ing­en mör­da­re få sty­ra ­ ing­en.

■■STE­FAN LÖFVEN, stats­mi­nis­ter och par­ti­ord­fö­ran­de, i sitt av­slut­nings­tal på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­kon­gress, som bå­de bör­ja­de och slu­ta­de i terror­då­dets skug­ga. (TT)

FOTO: ADAM IHSE/TT

”En luc­ka i la­gen”. Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son och ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin be­rät­ta­de vid en press­träff på S-kon­gres­sen att re­ge­ring­en går vi­da­re för att kun­na kri­mi­na­li­se­ra del­ta­gan­de i ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.