Ah­ma­di­ne­jad sat­sar på nytt val

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■IRAN. Irans för­re pre­si­dent Mah­moud Ah­ma­di­ne­jad har re­gi­stre­rat sig som kan­di­dat in­för pre­si­dent­va­let i maj. Där­med går han emot Irans högs­te ledare ay­a­tol­la Ali Kha­me­nei, som upp­mant ho­nom att in­te stäl­la upp.

Den kon­ser­va­ti­ve Ah­ma­di­ne­jad ska dock ha sagt att han i förs­ta hand stö­der en an­nan kan­di­dat, Ha­mid Bag­haei. Ana­ly­ti­ker ser Ah­ma­di­ne­jads re­gi­stre­ring som ett val­tak­tiskt drag, ett för­sök att för­svå­ra för det mäk­ti­ga Väk­tar­rå­det att dis­kva­li­fi­ce­ra Bag­haei. (Tt-reu­ters)

FOTO: EBRAHIM NOROOZI/AP

Mah­moud Ah­ma­di­ne­jad (mit­ten) möt­te me­di­er­na till­sam­mans med Ha­mid Bag­haei.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.