Grat­tis Kjerstin

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Kjerstin Holmström i Tvåå­ker som fyl­ler 90 år 15 april var den förs­ta am­bu­le­ran­de hör­sel­pe­da­go­gen i Var­bergs och Fal­ken­bergs kom­mun.

Kjerstin är född i Kristi­an­stad och gick på lä­rar­se­mi­na­ri­et i Lands­kro­na. Förs­ta lä­rar­job­bet var i Dals­land där hon träf­fa­de sin man Ge­org. De flyt­ta­de till Him­le ut­an­för Var­berg 1951, där bar­nen Mats och Hen­rik föd­des 1952 och 1957. Kjerstin ar­be­ta­de som små­skol­lä­ra­re i Him­le men ut­bil­da­de sig se­dan till hör­sel­pe­da­gog i Stock­holm.

– När jag bör­ja­de ar­be­ta som hör­sel­pe­da­gog fann jag min plats i ar­bets­li­vet, kon­sta­te­rar hon.

Kjerstin var en av dem som star­ta­de an­hö­rig­hets­för­e­ning­en i Tvåå­ker och hon har ock­så va­rit myc­ket ak­tiv i Förs­ta maj­blom­man.

Kjerstin har förutom de sö­ner­na Mats och Hen­rik åt­ta barn­barn och åt­ta barn­barns­barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.