Lä­ge för fö­re­ta­gen att tän­ka på pro­cen­ten

Hallands Nyheter - - Livets Gång - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

Jag har med in­tres­se följt Böl­jans tre­van­de steg in i elit­fot­bol­lens värld. För det har verk­li­gen va­rit tre­van­de steg.

Det är all­tid spe­ci­ellt när nå­got hän­der som blir om­tum­lan­de och stort.

Man kan rätt sä­kert sä­ga att klub­ben in­te var rik­tigt be­redd på vad det in­ne­bar att bli en del av elit­fot­bol­len med nya krav som till­kom­mer.

Men för­re ord­fö­ran­den, som nu bli­vit ord­fö­ran­de igen, Jari Kin­nu­nen, är än­då man­nen som sett till att för­e­ning­en IF Böl­jan kom­mit en bit på vägen.

HAN LIG­GER BAKOM myc­ket av den plan som mark­nads­grup­pen trol­lat fram. Han har ska­kat hand med kom­mun­rå­det Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son och han har ska­kat hand med för­sälj­nings­bo­la­get Team Mor­ris.

Men jag tyc­ker att han ha­de kun­nat få än­nu li­te mer hjälp på vägen av fö­re­ta­gen i Fal­ken­bergs kom­mun. Fram­förallt de sto­ra fö­re­ta­gen.

Här finns chan­sen att ge den lo­ka­la dam­fot­bol­len, som nu allt­så är på elit­ni­vå, och jäm­ställd­he­ten en knuff på vägen. Ba­ra så där. Ut­an tan­ke på vad man får till­ba­ka ini­ti­alt. Ut­an tan­ke på att jäm­fö­ra med vad man får ut av en herr­match. Det mo­di­ga och nya är att tän­ka bort jäm­fö­rel­sen och tän­ka fram fram­ti­den.

Nå­gon­stans mås­te ett lag bör­ja och här har Böl­jan chan­sen.

DET HAND­LAR IN­TE om att ge bort peng­ar för att av­lö­na spe­la­re med dy­ra må­nads­lö­ner el­ler trä­nings­lä­ger i Spa­ni­en. Här hand­lar det om att ha råd att ta le­digt från job­bet för att kun­na hänga med på bor­t­a­match i Sundsvall. El­ler att just kun­na be­ta­la så att den­na re­sa blir hyf­sat an­ge­näm.

El­ler att kun­na av­lö­na hu­vud­trä­nar­na Ma­ria Nils­son och Tobias Ba­rin så att i al­la fall en av dem skul­le kun­na tän­ka fot­boll och ing­et an­nat åt­ta tim­mar om da­gen.

När jag själv cyk­lat till mitt jobb har jag ibland mött Ma­ria Nils­son ute på sitt jobb med bar­nen på för­sko­lan. Tan­ken att hon ba­ra någ­ra tim­mar se­na­re ska stå där i reg­net och trä­na sitt lag och spe­la med sitt lag, den tan­ken svind­lar för det är Sve­ri­ges näst högs­ta dam­se­rie.

JAG SÅG HÄROM kväl­len do­ku­men­tä­ren om FC Ro­sen­gård på SVT play. Där res­tes frå­gan om rätt­vis för­del­ning. Den då­va­ran­de klubb­di­rek­tö­ren Klas Tjeb­be var tvärarg på hur Ue­fa för­de­la­de Cham­pi­ons Le­a­gue-peng­ar­na mel­lan her­rar­na och da­mer­na. (99,8 % till her­rar­na).

Det som var så upp­fris­kan­de var att han in­te snac­ka­de om hälf­ten till da­mer­na, han var fullt med­ve­ten om vil­ken skill­nad det är på in­tres­se.

Vad det hand­lar om är ett Ue­fa bor­de ge i al­la fall någ­ra pro­cent av in­koms­ter­na till da­mer­na. Det skul­le gö­ra så myc­ket för la­gens si­tu­a­tion.

Om man ko­kar ner det till eli­tet­tan för da­mer så kom­mer det att drö­ja in­nan spe­lar­na kan trä­na dag­tid och få lö­ner. Men år 2017 bör fö­re­ta­gen tän­ka li­te till om hur de kan bi­dra till ett mer jäm­ställt sam­häl­le.

Bild: RO­BERT BOMAN/FALKENBERGSBILD.SE

ÄN­NU GLADARE KANS­KE. Det ha­de nog Böl­jans Ena Mu­jd­zic va­rit om hen­nes för­e­ning va­rit li­te ri­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.