Schoug­hs Eskilstu­na drar mest publik

Hallands Nyheter - - Sporten - DA­NI­EL KIHLSTRÖM/TT

Eskilstu­na do­mi­ne­rar to­talt i publi­k­li­gan – Djur­går­den lig­ger i bot­ten. Var­för? – Eskilstu­na är en la­gom stor stad, sä­ger mitt­fäl­ta­ren Pet­ra Jo­hans­son. – För stort ut­bud i Stock­holm, sä­ger Djur­gårds­trä­na­ren Jo­el Rid­dez.

Sä­song­en 2014 gjor­de Eskilstu­na sin förs­ta sä­song i damallsvenskan – och har se­dan de­butå­ret vun­nit publi­k­li­gan var­je sä­song. För­e­ning­en har de tre se­nas­te sä­song­er­na i snitt loc­kat 1 940 (2014), 2 640 (2015) och 1 897 (2016) åskå­da­re till mat­cher­na Tu­na­val­len.

– Det känns som att Eskilstu­na är en la­gom stor stad. Det har bli­vit ett in­tres­se kring la­get på ett po­si­tivt sätt. Se­dan har vi väl va­rit duk­ti­ga med att sy­nas ute på sta­den på oli­ka stäl­len – i ex­em­pel­vis mat­af­fä­rer och på äldre­bo­en­den. Vi för­sö­ker sy­nas så myc­ket som möj­ligt ute bland folk, sä­ger mitt­fäl­ta­ren Pet­ra Jo­hans­son.

FÖR DJUR­GÅR­DEN ÄR si­tu­a­tio­nen om­vänd. Sports­ligt sett slu­ta­de åter­koms­ten till all­svens­kan med en sjät­te­plats, men i snitt kom en­dast 376 åskå­da­re till mat­cher­na på Stock­holms Sta­di­on. Säms­ta pu­blik­snit­tet i hela damallsvenskan.

– Det har va­rit svårt att loc­ka folk. Dels tror jag att det är ett Stock­holms­pro­blem, det är li­te för stort ut­bud. Se­dan har ju herr­la­gen haft väl­digt myc­ket fo­kus på sig, sä­ger den nye Djur­gårds­trä­na­ren Jo­el Rid­dez.

NYKOMLINGEN HAMMARBY OCH Djur­går­den är de en­da klub­bar­na i Sve­ri­ge som har lag i fot­bol­lens högs­ta se­rie på så­väl dam- som herr­si­dan. Ute i Eu­ro­pa är den tren­den stör­re – stor­klub­bar som ex­em­pel­vis Bay­ern Mün­chen, Bar­ce­lo­na, Man­ches­ter Ci­ty och Pa­ris Saint-ger­main sat­sar på si­na dam­lag. Rid­dez hop­pas nu att sup­port­rar­na till herr­la­get även bör­jar gå på dam­la­gets se­ri­e­mat­cher.

– Var­för skul­le in­te det kun­na hän­da i Sve­ri­ge? Vi är ju först med många and­ra sa­ker, sä­ger Jo­el Rid­dez, som har fle­ra sä­song­er i Djur­går­dens A-lag bakom sig.

Bild: PE­TER SKAUGVOLD

PUBLIKFRIARE. Oli­via Schoug­hs Eskilstu­na har vun­nit publi­k­li­gan tre år i rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.