En stark sä­song är det Pri­mä­ra

FOT­BOLL: ELIETTAN

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

– Det ska bli grymt ro­ligt, mer spän­nan­de än ner­vöst, lo­var 26-åring­en, någ­ra vec­kor fö­re se­ri­estar­ten.

Sam­ma helg har hon bril­je­rat i en trä­nings­match mot Eskils­min­ne. ”Bäst på plan”, be­tyg­sat­te HN:S re­por­ter som var på plats.

– Åh, man tac­kar, sä­ger Mat­hil­da. Fast sååå bra var det väl in­te.

Hon har hög­ra krav på sig själv och in­ser ock­så att det krävs stän­digt star­ka in­sat­ser av Böl­jang­äng­et om man ska kla­ra av det pri­mä­ra; att se till att Eli­tet­tan­se­jou­ren in­te blir ba­ra ettå­rig.

– Jag var ju med när Fal­ken­bergs FF:S dam­lag spe­la­de i då­va­ran­de et­tan för ett par år se­dan. Den gång­en häng­de vi in­te kvar, minns Mat­hil­da.

Mo­der­klub­ben för hen­ne är Staf­singe IF, där hon bör­ja­de spe­la fot­boll som åt­ta­å­ring. Sex år se­na­re klev hon över till Fal­ken­bergs FF.

OCH NU ÄR det Böl­jan som gäl­ler. El­ler Falkenberg Böl­jan. El­ler Böl­jan Falkenberg. Ja, ni vet väl ka­ru­sel­len kring lag­nam­net för att klub­ben skul­le få si­na 300 000 kro­nor i spon­sor­peng­ar av kom­mu­nen.

– Hopslag­ning­en av Böl­jan och FFF gick gans­ka smi­digt. Nu är vi ett samtrim­mat gäng, sä­ger Mat­hil­da.

Hon höll länge till på mitt­fäl­tet med sitt fot­bolls­spe­lan­de. Det var när nu­va­ran­de spe­lan­de trä­na­ren Ma­ria Nils­son kom till klub­ben som Mat­hil­da flyt­ta­des ner som mitt­back.

– Jag var väl in­te så loc­kad av det från bör­jan, såg det som ett steg till­ba­ka, er­kän­ner hon.

Nu är hon mer till­freds med sin roll. Och även en mitt­back kan pro­du­ce­ra fram­åt. Sam­spe­let mel­lan Ma­ria Nils­son och Mat­hil­da Prim vid of­fen­si­va Böl­jan-hör­nor har gi­vit ett an­tal mål i re­sul­tat.

– För två år se­dan tror jag det blev

Tuff, men in­te elak. Hård, men in­te ojus­te. Böl­jans mitt­back Mat­hil­da Prim lär få vi­sa si­na ta­lang­er när för­e­ning­en gör sin de­but­match i Eli­tet­tan.

sju full­träf­far ef­ter Ma­ri­as hörn­spar­kar. Jag gjor­de fem på nick och två med föt­ter­na, minns Mat­hil­da.

Hon är med and­ra ord vass i luft­rum­met.

– Hu­vud­spe­let är väl en styrka. Kan väl ock­så fram­hål­la bra spel­för­stå­el­se och hyf­sad trygg­het med bol­len, tilläg­ger 26-åring­en.

Vad kan bli bätt­re, då?

– Det ska­dar in­te att bli mer pass­nings­sä­ker. Bort­tap­pa­de bol­lar i Eli­tet­tan straf­fas sä­kert hår­da­re än i di­vi­sion ett.

HON TAR EN pa­us i plug­gan­det för in­ter­vju och fo­to­gra­fe­ring. In­te alls mot­vil­ligt, en fika­pa­us är all­tid väl­kom­men.

– Jo, jag är nog myc­ket för fi­ka, med­ger Mat­hil­da, när vi kli­ver in på Borg­mäs­tar­går­dens Café.

Kan tro det, för tje­jen bakom dis­ken häl­sar glatt och tac­kar för se­nast.

– Jag var här i mor­se och köp­te fru­kost, er­kän­ner Mat­hil­da.

Hon stu­de­rar för att ta en kan­di­da­tex­a­men i in­for­ma­tik vid hög­sko­lan i Halm­stad och läg­ger en sista hand vid sin C-upp­sats.

Hon har re­dan kla­rat av en ex­a­men i webb­de­sign. Nu sik­tar hon vi­da­re för att kun­na lan­da dröm­job­bet som Ux-de­sig­ner.

Men det in­ne­bär in­te att Mat­hil­da ba­ra sit­ter fram­för da­torn och plug­gar. Det mås­te fin­nas tid för fot­bol­len ock­så.

ALLT­SÅ SKA HON, ef­ter att in­ter­vjun är över­stö­kad, åka ut till Vinå­val­len för att be­skå­da Böl­jans B-gäng spe­la Dm-match mot Vinberg.

– Vi spe­la­re ses in­te ba­ra på trä­ning­ar och mat­cher. Vi um­gås en del på fri­ti­den ock­så, på­pe­kar Mat­hil­da, som har svårt att se ett liv ut­an fot­boll.

– Jag vill gär­na hål­la på så länge det är ro­ligt och man slip­per job­bi­ga ska­dor.

Själv har hon ba­ra haft li­te rygg­pro­blem av sitt spe­lan­de. Det är vär­re med äld­re sys­tern Jo­han­na, som flyt­tat till Stock­holm, och lag­kom­pi­sen An­ne­lie Bengts­son.

– Jo­han­na har dra­git sön­der sam­ma kors­band två gång­er, sä­ger Mat­hil­da.

Men An­ne­lie Bengts­son bi­ter ihop, kör re­hab­trä­ning och kan möj­li­gen va­ra till­ba­ka un­der and­ra hal­van av se­ri­en.

Hon vill väl ock­så sma­ka på käns­lan att spe­la Eli­tet­tan-fot­boll.

”Jag var väl in­te så loc­kad av det från bör­jan, såg det som ett steg till­ba­ka.”

MAT­HIL­DA PRIM om om­skol­ning­en från mitt­fäl­ta­re till mitt­back

LUGNET FÖ­RE STAR­TEN. Mitt­bac­ken Mat­hil­da Prim ser fram emot de­bu­ten med Böl­jan i Eli­tet­tan. ”Mer spän­nan­de än ner­vöst”, sä­ger hon in­för pre­miä­ren.

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.