Ökan­de sä­ker­hets­tänk in­för El-fi­na­len

Hallands Nyheter - - Sporten - JENS BORNEMANN TT

Två hö­g­risk­mat­cher vän­tar på Fri­ends Are­na un­der vå­ren. Bå­de terror­då­det i Stock­holm och hän­del­ser­na i Dort­mund kom­mer att på­ver­ka sä­ker­hets­ar­be­tet. – Ty­värr kan även fot­bol­len bli en mål­tav­la, sä­ger Martin Fred­man, sä­ker­hets­chef på fot­bolls­för­bun­det.

Se­dan terror­då­det i Stock­holm i fre­dags rå­der för­höjd sä­ker­het bland an­nat i sam­band med mat­cher­na i her­rar­nas fot­boll­sall­svens­ka och su­pe­ret­tan. Även cup­fi­na­len i Ös­tersund, mel­lan Ös­tersund och IFK Norr­kö­ping, kom­mer att om­gär­das av ex­tra sä­ker­hets­åt­gär­der.

– Det hand­lar bland an­nat om nog­gran­na­re vi­si­ta­tion, utö­kad be­man­ning och en nog­gran­na­re kon­troll av are­nan in­för match, sä­ger Martin Fred­man, som är sä­ker­hets­chef på Svens­ka Fot­boll­för­bun­det, till TT.

Hur det blir med mat­cher­na un­der påsk­hel­gen åter­står att se.

– Vi kom­mer att se över di­rek­ti­ven på nytt ef­ter cup­fi­na­len, så det kom­mer ett be­slut un­der lång­fre­da­gen.

BÅ­DE TERROR­DÅ­DET OCH at­tac­ken mot Dort­munds spelar­buss kom­mer att vägas in i sä­ker­hets­ar­be­tet in­för vå­rens två sto­ra ut­ma­ning­ar för fot­bolls­för­bun­det, kon­sta­te­rar Martin Fred­man.

Den 24 maj av­görs fi­na­len i Eu­ro­pa Le­a­gue på Fri­ends Are­na. Drygt två vec­kor se­na­re, den 9 ju­ni, möts Sve­ri­ge och Frank­ri­ke i kva­let till her­rar­nas fot­bolls-vm 2018.

– Frank­ri­ke har ju va­rit hårt drab­bat, så det finns själv­klart höga sä­ker­hets­krav kring den mat­chen, sä­ger Fred­man.

– När det gäl­ler Eu­ro­pa Le­a­gue är det i dags­lä­get åt­ta tänk­ba­ra lag kvar, så vi föl­jer var­je match in­ten­sivt och har gjort en hot- och risk­bildsa­na­lys av de oli­ka la­gen.

RE­DAN EF­TER DÅ­DET i Stock­holm pla­ne­ra­de Martin Fred­man och hans mot­sva­rig­het på eu­ro­pe­is­ka fot­bolls­för­bun­det Ue­fa in ett ex­tra te­le­fon­mö­te om sä­ker­he­ten kring Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­na­len. Nu kom­mer även hän­del­ser­na i Dort­mund att in­gå i sam­ta­let.

RISKEN FÖR TERROR­DÅD fanns dock med i pla­ne­ring­en re­dan in­nan de se­nas­te da­gar­nas hän­del­ser, po­äng­te­rar Martin Fred­man.

– Det är vik­tigt att sä­ga. I da­gens lä­ge, vid sto­ra publi­ke­ve­ne­mang, mås­te man väga in den här ty­pen av ris­ker i pla­ne­ring­en, sä­ger han.

– Vi job­bar för att för­hind­ra ord­nings­stör­ning­ar, van­li­ga vålds­brott och hu­li­ga­nism. Men även ter­ror har ty­värr seg­lat upp som en själv­klar del.

Bild: CON­NY SILLÉN

CUPFINAL. Ken Se­ma kom­mer från Norr­kö­ping men lyc­ka­des in­te ta en plats i ”Pe­king”. Nu ställs han och Ös­tersund mot la­get från hemsta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.