Ols­son slu­tar: ”Da­gen är här nu”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

14 mäs­ter­skaps­me­dal­jer och två Bragd­guld. En ena­stå­en­de skid­kar­riär är över. – Den da­gen är här nu, sa­de Jo­han Ols­son.

37-åri­ge Ols­son läm­na­de be­ske­det på en press­kon­fe­rens i Stock­holm.

Det var in­te över­ras­kan­de.

OLS­SON HAR DE se­nas­te åren haft sto­ra ska­de- och sjuk­doms­pro­blem och ef­ter VM i Lah­tis an­tyd­de han att det kun­de va­ra över. Drygt en må­nad se­na­re var han re­do att be­rät­ta om beslutet.

– Jag har känt att den da­gen när jag kän­ner att bör­dan jag bär av att va­ra bor­ta myc­ket från fa­mil­jen, när den är stör­re än gläd­jen jag får av ski­dåk­ning­en – den da­gen ska jag läg­ga av. Och den da­gen är här nu, sa­de Ols­son.

Att sat­sa mot Py­e­ong­chang näs­ta år och ett fjär­de OS loc­kar in­te.

– En Os-sats­ning krä­ver så otro­ligt myc­ket. Jag har in­te mo­ti­va­tio­nen att gö­ra det.

I SVT fick Ols­son frå­gan vil­ket lopp i kar­riä­ren han minns mest.

– Det är två lopp. Själv­klart fem­mi­len i Val di Fi­em­me.

– Se­dan Vm-gul­det på 15 kilo­me­ter i Falun. Det är en yn­nest att få vin­na Vm-guld på hem­ma­plan

MEN OLS­SON LÄM­NAR in­te id­rot­ten helt. Näs­ta mål är att gö­ra En svensk klas­si­ker.

– Det ska bli otro­ligt kul, sa­de Ols­son som tror att Vans­bro­sim­ning­en och Vät­tern­run­dan blir de störs­ta ut­ma­ning­ar­na.

– Li­din­gölop­pet och Va­sa­lop­pet kän­ner jag mig trygg med.

Med 14 mäs­ter­skaps­me­dal­jer, varav två VM- och li­ka många Os-guld, är Jo­han Ols­son en av Sve­ri­ges bäs­ta ski­då­ka­re ge­nom ti­der­na. Han har dess­utom fått Svens­ka Dag­bla­dets Bragd­guld två gång­er. gång­er: 2010 för Os-gul­det i sta­fett (de­lat med Da­ni­el Ri­chards­son, An­ders Sö­der­gren och Mar­cus Hell­ner) och 2013 för Vm-gul­det på fem­mi­len i Val di Fi­em­me.

Årets man­li­ge id­rot­ta­re 2015. * Ak­tu­ell: Med­de­la­de på en press­kon­fe­rens i Stock­holm att den ak­ti­va kar­riä­ren är över. Där­med blev VM i Lah­tis hans sista sto­ra mäs­ter­skap. Ma­da­me Lo­ve Edin­dy Sa­ha­ra Sun Ty­ron Po­wer Obe­lix Skift Floyd P.bo­ko Dice Man Bon­ni­es Ce­leb­ri­ty Casper W.F. Re­kord Ru­ne R.k.king Wil­li­am Ting­höj Gärd­sjö Ara­gon Mjöl­ner Fo­kus*

Blås Un­dan Gang­trött Prins Tom* Ty Tinn* Uls­rud Troll* Philip Lyn* My­h­reng Brage* Tor­pa Nick­las* Myll­kärrs Su­ne Fas­te Vi­king* Vik­tor K.* Lök­ki Di­no*

Bil­der: CLAUDIO BRESCIANI

TACK OCH HEJ DÅ. Jo­han Ols­son tac­kas av med en blom­bu­kett av längd­skid­för­bun­dets chef Jo­han Sa­res.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.