Bit­ter­ljuv sa­ga bort­om bi­nä­ra köns­sy­stem

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MA­RIA DOMELLÖF-WIK

En hög­tids­stund vän­tar al­la äls­ka­re av konst­när­ligt dri­ven ani­ma­tion när Ma­ko­to Shin­ka­is ja­pans­ka su­per­suc­cé Your name nu kom­mer till Sve­ri­ge.

Unga män­ni­skor, de­ras re­la­tio­ner samt en bit­ter­ljuv sak­nad ef­ter nå­got som gått för­lo­rat, är åter­kom­man­de kom­po­nen­ter i re­gis­sö­rens pri­sa­de fil­mer.

Här, i den­na mång­bott­na­de histo­ria, ge­stal­tar han var­samt sex­u­ellt upp­vak­nan­de, be­hand­lar iden­ti­tet, kon­for­mi­tet och nor­mer. Yt­terst stäl­ler fil­mens ton­å­ring­ar, på väg ut i li­vet, den mest av­gö­ran­de av al­la frå­gor: vad är me­ning­en?

TAKI (vars röst på svens­ka görs av ar­tis­ten Yo­hio) är en li­te macho kil­le från To­kyo som job­bar del­tid på en ita­li­ensk re­stau­rang, där han val­hänt upp­vak­tar en kol­le­ga. Sam­ti­digt går jämn­å­ri­ga Mits­hua uttrå­kad och drar i den ens­ligt be­läg­na små­sta­den Ito­mo­ri. Hon läng­tar bort, pre­cis li­ka hett som Ag­nes och Elin i Fuc­king Åmål. ”I näs­ta liv vill jag bli en snygg kil­le i To­kyo” skri­ker hon, och vips blir hon bön­hörd. Hon by­ter kropp och liv med Taki – och han med hen­ne. De­ras dröm­mar och för­vänt­ning­ar blan­das och snart till­bring­ar ton­å­ring­ar­na fle­ra da­gar i vec­kan i varand­ras krop­par. För att in­te sab­ba allt­för myc­ket för varand­ra bör­jar de gö­ra över­läm­ning­ar och sät­ta upp reg­ler i upp­fö­ran­de. Sam­ti­digt föds en läng­tan: de får nya er­fa­ren­he­ter och bör­jar för­änd­ras. En ny fri­het tycks, pre­cis som i fil­men Poj­kar­na, va­ra in­om räck­håll.

BAKOM BÄSTSÄLJAREN och nu fil­mä­ven­ty­ret lig­ger ani­ma­tö­ren Ma­ko­to Shin­kai som re­dan kal­lats ”den nye Miy­a­za­ki”, en kom­pli­mang han blyg­samt till­ba­ka­vi­sat. Tvek­löst är han hursom­helst en stor ta­lang, in­spi­re­rad av mäs­ta­ren Hay­ao Miy­a­za­ki vars fil­mer han be­und­rar.

Bild: FUNIMATION, COMIX WAVE FILMS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.