Lo­kal sos­se kri­ti­se­ra­de par­ti­led­ning

I går av­slu­ta­des So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kon­gress i Gö­te­borg. Många lo­ka­la om­bud tryck­te på för en för­bätt­rad kul­tur­po­li­tik. Var­ber­ga­ren The­re­se Stoltz var en av dem.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EI­RE­FELT 0721-91 12 67 malin.ei­re­felt@hn.se

Till So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kon­gress, som av­slu­ta­des i går, ha­de var bergs­po­li­ti­kern The­re­se Stoltz skri­vit en motion om att sänka biomomsen igen, som höj­des vid års­skif­tet 2017.

”So­cio­e­ko­no­misk bak­grund har stor be­ty­del­se för om du över­hu­vud­ta­get del­tar i kul­tur­li­vet el­ler in­te. Film på bio är en av de po­pu­lä­ras­te kul­tur­for­mer­na och pri­set har be­ty­del­se”, skri­ver The­re­se Stoltz i mo­tio­nen som be­hand­la­des på kon­gres­sen.

HON SKREV OCK­SÅ att hon ser en hi­e­rar­ki in­om kul­tur­värl­den; ”Strind­berg an­ses av många ha ett hög­re kul­tu­rellt vär­de än en fö­re­ställ­ning av mu­si­ka­len Gre­a­se, Be­et­ho­ven är fi­na­re än Ar­ving­ar­na och teater är fi­na­re än film.”

Sam­ma kri­tik hör­des från lo­ka­la bi­o­gra­fer un­der för­ra året. I en kam­panj­film frå­ga­de organisationen Sve­ri­ges Bi­o­gra­fä­ga­re var­för fre­dags­mys på bi­o­gra­fen i Norr­täl­je ska ha 25 pro­cents moms när Fan­ny och Alex­an­der på Dra­ma­ten i Stock­holm har sex pro­cent.

Till SVT sa kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke (MP) då att hon in­te vil­le jäm­fö­ra mom­sen på bio­bil­jet­ter med mom­sen på teater, ut­an med mom­sen för dvdut­hyr­ning.

– Nu får man be­ta­la sam­ma moms, 25 pro­cent, va­re sig man ser film på bio el­ler dvd-ut­hyr­ning, sa hon till SVT.

Var­ber­ga­ren The­re­se Stoltz yr­ka­de i sin motion på att bio­film ska lik­stäl­las and­ra kul­tur­for­mer, även när det gäl­ler mom­sen.

– Jag ska ba­ra le­ta fram den. 2000 mo­tio­ner blev av­kla­ra­de, sä­ger Je­a­net­te Qvist, Var­bergs so­ci­al­de­mo­kra­ters re­pre­sen­tant på kon­gres­sen.

Un­der kon­gres­sen har nya rikt­lin­jer för So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kul­tur­po­li­tik ta­gits fram.

– Al­la barn och unga ska ha rätt att upp­le­va kul­tur i oli­ka for­mer, bland an­nat. Nu ska det tas fram ett nytt kul­tur­po­li­tiskt program. Där tror jag att bion kom­mer fin­nas med, sä­ger Je­a­net­te Qvist.

Hon tyck­te att mo­tio­nen togs väl emot.

– Den gjor­de av­tryck. Det är vik­tigt att så­da­na mo­tio­ner kom­mer fram, att det sätts fo­kus på kul­tur­frå­gor­na.

Årets kon­gress var Je­a­net­te Qvists tred­je.

– Den var på­tag­ligt på­ver­kad av ter­rorn i Stock­holm. Många ha­de nä­ra och vän­ner som ha­de va­rit där. Det fanns en oro. Bå­de bland mi­nist­rar och and­ra.

MEN AT­TEN­TA­TET PÅVERKADE in­te in­ne­hål­let på kon­gres­sen, tyc­ker hon.

– Pro­gram­met hölls som det skul­le. Märk­te du en för­änd­ring i åsik­ter som kun­de kopp­las till at­ten­ta­tet?

– Jag vet ju in­te vad som ha­de sagts om in­te at­ten­ta­tet ha­de skett. Men när det gäl­ler po­li­ser, ex­em­pel­vis, är ty­värr ti­den så­dan att vi be­hö­ver ett skydd som ser an­norlun­da ut än vad det gör i dag. Den med­ve­ten­he­ten ökar hos al­la. Jag tror in­te att at­ten­ta­tet påverkade so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas at­ti­ty­der.

I BÖR­JAN AV kon­gres­sen fick par­ti­led­ning­en kri­tik från Stock­holms so­ci­al­de­mo­kra­ter för att ha släppt för myc­ket av kul­tur­po­li­ti­ken till Mil­jö­par­ti­et, rap­por­te­ra­de Sve­ri­ges Ra­dio. So­ci­al­de­mo­kra­ten och för­läg­ga­ren Lars Hjal­mar­son var kri­tisk mot hur par­ti­et be­hand­lar kul­tur­po­li­ti­ken.

– Kul­tur­po­li­ti­ken har va­rit en pa­rad­frå­ga för so­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Och nu är det tyst, sa han till Kul­tur­nytt i P1.

Je­a­net­te Qvist kän­ner in­te igen kri­ti­ken.

– Jag de­lar den in­te. Bild­ning och kul­tur är de­lar i so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grund­tän­kan­de: vik­ten av att man från stat­ligt håll gör kul­tur mer till­gäng­lig för män­ni­skor. Kul­tu­ren om­gär­das av so­ci­a­la trösklar. Det är vik­tigt att sam­häl­let bi­drar till att sänka dem. Det pra­ta­des det myc­ket om på kon­gres­sen.

”Al­la barn och unga ska ha rätt att upp­le­va kul­tur i oli­ka for­mer, bland an­nat. Nu ska det tas fram ett nytt kul­tur­po­li­tiskt program. Där tror jag att bion kom­mer fin­nas med”

JE­A­NET­TE QVIST (S) vice ord­fö­ran­de barn - och ut­bild­nings­nämn­den

Bild: THO­MAS JO­HANS­SON/TT

POLITIKERTRÄFF. S-kon­gres­sen hölls i Gö­te­borg, en av ta­lar­na var ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.