Fem egen­ska­per som le­der till lyc­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Jo­han Nils­son/tt

Att lyc­kas här i li­vet ko­kar ner till fem egen­ska­per. Om du be­mäst­rar dem är chan­sen in­te ba­ra stor att du får ett fram­gångs­rikt liv med peng­ar på ban­ken ut­an ock­så en bra häl­sa och många vän­ner, kon­sta­te­rar fors­ka­re i Stor­bri­tan­ni­en.

Vad krävs för att nå fram­gång och lyc­kas med li­vet?

Frå­gan har stötts och blötts ge­nom åren, in­te minst vad som me­nas med att ”lyc­kas”, men nu tror fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty Col­lege Lon­don att de har hit­tat sva­ret.

En­ligt fors­kar­na, som re­do­vi­sar si­na re­sul­tat i Pro­cee­dings of the Na­tio­nal Aca­de­my of Sci­ences, hand­lar det fram­för allt om fem oli­ka ka­rak­tärs­drag (”li­fe skills”) som re­sul­te­rar i en god eko­no­mi, bra häl­sa och många vän­ner.

Fors­kar­na ana­ly­se­ra­de sva­ren från 8 000 kvin­nor och män i 50- el­ler 60-års­ål­dern som al­la ha­de följts i elva år i Eng­lish Lon­gi­tu­di­nal Study of Age­ing.

Det vi­sa­de sig att egen­ska­per som emo­tio­nell sta­bi­li­tet, be­slut­sam­het, själv­kon­troll, op­ti­mism och an­svars­full­het har en av­gö­ran­de be­ty­del­se. Per­so­ner som ha­de des­sa el­ler fler­ta­let av des­sa egen­ska­per måd­de av­se­värt bätt­re, jäm­fört med dem som ha­de fär­re av dem. Des­sa per­so­ner ha­de in­te ba­ra en bätt­re eko­no­mi, de ha­de ock­så fär­re de­pres­sio­ner och kro­nis­ka sjuk­do­mar samt ett ri­ka­re so­ci­alt liv.

Dess­utom var de i ge­nom­snitt sma­la­re, sam­ti­digt som ett an­tal oli­ka bi­o­mar­kö­rer, som ko­les­te­rol, var för­bätt­ra­de.

Ex­em­pel­vis upp­vi­sa­de ba­ra 3 pro­cent av de som fick höga po­äng för samt­li­ga fem egen­ska­per sym­tom på svår de­pres­sion, jäm­fört med 22 pro­cent bland dem som fick lå­ga po­äng.

”Ing­en egen­skap var vik­ti­ga­re än nå­gon an­nan. Ef­fek­ten be­rod­de sna­ra­re på en ac­ku­mu­le­ring av dem”, sä­ger en av fors­kar­na bakom stu­di­en, pro­fes­sor Andrew Step­toe, vid Uni­ver­si­ty Col­lege Lon­don, i ett press­med­de­lan­de.

Det mest för­vå­nan­de, sä­ger han, är att de för­de­lar som des­sa egen­ska­per re­sul­te­rar i är så oli­ka. För­de­lar­na var bå­de eko­no­mis­ka, so­ci­a­la, psy­ko­lo­gis­ka och hälso­mäs­si­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.