För­bju­det att äta katt och hund

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Tai­wans par­la­ment har rös­tat ige­nom en lag som gör det för­bju­det att äta katt- och hund­kött, samt att dö­da el­ler säl­ja dju­ren i syf­te att äta dem. Den som blir på­kom­men med att bry­ta mot reg­ler­na ris­ke­rar två år i fäng­el­se samt att få sitt namn och fo­to­gra­fi ut­hängt of­fent­ligt, rap­por­te­rar BBC.

Att äta hund­kött var ti­di­ga­re van­ligt på ön, men hör nu­me­ra till ovan­lig­he­ter­na. Den nya la­gen för­bju­der ock­så hundä­ga­re att ras­ta si­na hun­dar med mo­tor­cy­kel. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.