Var­nas för kärn­va­pen­pla­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Nordkorea bör ”för sin egen sä­ker­het” stop­pa ut­veck­ling­en av kärn­va­pen och ro­bot­verk­sam­het, skri­ver den stat­li­ga ki­ne­sis­ka tid­ning­en Glo­bal Ti­mes.

”In­te ba­ra Washing­ton är fullt av själv­sä­ker­het och ar­ro­gans ef­ter ro­bot­at­tac­ker­na mot Sy­ri­en. Trump vill ock­så bli be­trak­tad som en man som hed­rar si­na löf­ten”, skri­ver tid­ning­en, som drivs av det sty­ran­de kom­mu­nist­par­ti­et.

”Pyon­gy­ang bör und­vi­ka att gö­ra miss­tag just nu.” (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.