LUGN OCH RO.

Hon har lärt hund­ra­tals ung­do­mar om lant­bruks­djur. Nu ser Nina Gustaf­son fram emot att få var­va ner som pen­sio­när.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - KARIN HYLANDER re­dak­tio­nen@hn.se

Kos­san Lo­la i Ringse­gård av­gjor­de yr­kes­va­let. När Nina Gustaf­son går i pen­sion har hon, som na­tur­bruks­lä­ra­re på Mun­ka­gårds­sko­lan, lärt hund­ra­tals hal­länds­ka ung­do­mar allt de be­hö­ver ve­ta om lant­bruks­djur.

En del barn får en ka­nin över som­ma­ren. Nina fick en ko. Kon het­te Lo­la och till­hör­de den lil­la be­sätt­ning­en på Elis Hen­riks­sons lantbruk i Ringse­gård. Där hyr­de lä­kar­fa­mil­jen Or­dell från Jön­kö­ping in sig om somrarna un­der 50- och 60-ta­len.

Lo­la blev fa­vo­ri­ten på går­den men även de and­ra kor­na, häs­tar­na, gri­sar­na, hön­sen och kal­ko­ner­na fa­sci­ne­ra­de Nina, pre­cis som Elis och hans ar­be­te. Hon och hen­nes sys­kon var med över­allt; i mjöl­ket och höskör­den, i höns­hu­set och bar­bac­ka på va­lac­ken Brun­te.

– EN­DA GÅNG­EN vi fick gå ut ur la­du­går­den var när se­mi­nö­ren kom. Jag för­står in­te att de or­ka­de ha med oss över­allt men kom­mer all­tid att va­ra tack­sam mot Elis för att han tog sig den ti­den.

Upp­le­vel­ser­na präg­la­de stads­bar­nen så till den mil­da grad att Ni­nas bror Lars blev lant­bru­ka­re och Nina en fram­gångs­rik pon­nyryt­ta­re och så små­ning­om stu­te­riä­ga­re och ag­ro­nom med in­rikt­ning på lant­bruks­djur.

– Hem­ma i sta’n kun­de man ju in­te hål­la på med kor, så jag bör­ja­de med hästar istäl­let.

EF­TER ETT MÖTE med Pon­ny­klub­ben hit­ta­de Nina sin ras.

– Vi ha­de träf­fen hem­ma hos mig och där­för fick jag väl­ja ras sist. När det kom till mig fanns ba­ra en ras kvar…

På den ti­den fanns ba­ra ett få­tal Con­ne­ma­ra­pon­ny­er i Sverige. Men Nina tog re­da på vad hon kun­de och bör­ja­de snart gil­la den rid­vän­li­ga och ar­bets­vil­li­ga häst­ra­sen, mitte­mel­lan pon­ny och stor häst.

In­för en re­sa till Eng­land loc­ka­de Ni­nas för­äld­rar sin se­meste­ro­vil­li­ga ton­å­ring med ett be­sök på ett Con­ne­ma­ra-stu­te­ri. Det blev en stor upp­le­vel­se, in­te ba­ra för hen­ne ut­an he­la fa­mil­jen.

– När vi kom hem sa pap­pa ”Jag tyc­ker att Nina ska få en häst!”. Mam­ma och jag blev li­ka choc­ka­de bå­da två, skrat­tar Nina.

I MAJ 1967 kom Lofty till Sverige och nu har Nina hål­lit sig med Con­ne­ma­ra­häs­tar i fem­tio år. På Stu­te­ri Lofty på Oko­me-bac­ka­gård finns i dag fy­ra avels­ston, en avels­hingst och ett an­tal ung­häs­tar.

När det blev dags att väl­ja yr­ke be­stäm­de sig Nina för att lä­sa till ag­ro­nom i Uppsa­la. För dem som in­te gått nå­gon jord­bruks­ut­bild­ning ti­di­ga­re in­led­des stu­di­er­na dock med ett år på Plön­ninge lant­bruks­sko­la. Det var där små­län­ning­en Nina träf­fa­de got­län­ning­en An­ders, den bli­van­de lant­bruks­e­ko­no­men. På åt­ti­o­ta­let, när mel­lan­so­nen var ny­född, flyt­ta­de de till Halland.

NÄR HN TRÄF­FAR Nina och hen­nes An­ders sker det på ett vår­fa­gert Oko­me-bac­ka­gård, där de­ras Con­ne­ma­ra­pon­ny­er nap­par spi­ran­de gräs­strån i ha­gar­na. Det har gått någ­ra vec­kor se­dan Nina sa far­väl till ele­ver­na och kol­le­gor­na på Mun­ka­gårds­gym­na­si­et ef­ter 29 år som lä­ra­re i äm­net ”Lant­bruks­djur”.

– Varen­da dag med ele­ver­na har va­rit ro­lig! De är så vet­gi­ri­ga och våra ung­do­mar är fan­tas­tis­ka på att ta tag i sa­ker. Se­dan har jag haft trev­li­ga ar­bets­kam­ra­ter ock­så, sä­ger Nina. Nu stun­dar nya även­tyr. – Vi har hyrt ett hus i Con­ne­ma­ra­om­rå­det på Ir­land i fem må­na­der. Vi har va­rit i lan­det kanske 40 gång­er men var­je gång har jag känt att jag in­te har bli­vit fär­dig. In­te sett allt jag ve­lat se och in­te träf­fat al­la jag ve­lat träf­fa in­nan det har va­rit dags att åka hem, sä­ger Nina.

DEN HÄR GÅNG­EN ska det bli annorlunda. An­ders ska gå på golf­ba­nan me­dan Nina ska vand­ra, ri­da och lä­sa böc­ker. Vänner från oli­ka de­lar av värl­den ska kom­ma och häl­sa på.

– Och så ska jag var­va ner! Jag har gått på hög­varv he­la mitt liv, sti­git upp halv fem var­je mor­gon. Nu i lam­nings­ti­der går jag upp halv sex och är nöjd med det.

PLANERINGEN HAR TA­GIT två år och det är många släk­ting­ar och vänner som drar sitt strå till stac­ken för att Nina och An­ders ska kun­na förverkliga sin dröm. De mås­te ba­ra vän­ta in att sto­et Ro­lo ska fö­la först, in­nan de kan för­de­la ut häs­tar­na på sö­ner och be­kan­ta, sät­ta sig i bi­len med hun­den och ge sig av. Men det ver­kar drö­ja.

Å and­ra si­dan be­hövs Nina hem­ma­vid av fle­ra an­led­ning­ar. På går­den Ny­bon­na in­till bor so­nen Os­kar med sin fa­milj, som just ut­ö­kats med en li­ten Viktor. När det kör ihop sig med två små barn mitt i lam­ning­en kan Nina ryc­ka in och hjäl­pa till. 110 tac­kor ska ha lam­mat in­om de när­mas­te vec­kor­na.

– Jag kan hål­la Bel­las flas­ka all­de­les fälv! sä­ger Al­bin, 2,5 år om flasklam­met som skut­tar runt bland påsk­lil­jor­na på Ny­bon­na.

Och även om det är sant blir det nog skönt bå­de för ho­nom och far­mor att hon kom­mer till­ba­ka i ok­to­ber ef­ter sitt sto­ra Ir­land­sä­ven­tyr.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

LIVSGLÄDJE. Nina Gustafs­son trivs som fis­ken i vatt­net hem­ma med går­dens ny­föd­da lamm.

MYC­KET AR­BE­TE OCH MYC­KET KÄR­LEK. Det får Nina av si­na Con­ne­ma­ra­pon­ny­er Philo­me­na, Ro­lo och al­la de and­ra.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

DET SPRITTER AV LIV PÅ NY­BON­NA. Ni­nas barn­barn Al­bin har fått en ny kom­pis i flasklam­met Bel­la.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

EN HUNGRIG BEL­LA. Tvåå­ri­ge Al­bin fick en lil­le­bror och ett flasklamm näs­tan sam­ti­digt.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

UNG KÄMPE. Nina och hen­nes lil­le­bror fick va­ra med i allt ar­be­te på Elis Hen­riks­sons gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.