Stor brist på nya kom­mu­nan­ställ­da

OMFATTANDE PERSONALTAPP: Var­bergs kom­mun kom­mer bli av med myc­ket per­so­nal i pen­sions­av­gång­ar de närms­ta åren. Lär­lings­ut­bild­ning­ar kan va­ra sät­tet att få in ny, yng­re per­so­nal.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Kanske har ni skym­tat dem nå­gon gång i Var­berg, i si­na oran­gea färg­gla­da klä­der och und­rat vad det är de egent­li­gen gör.

– Jag har själv tänkt den tan­ken, att in­nan jag bör­ja­de här så ha­de jag in­te en aning om vad de gjor­de här. Men nu för­står jag hur vik­tigt det här job­bet är, sä­ger No­ra Kum­mel, 21.

Det var hon och Eric Eriks­son, 25, som fick de två ef­ter­trak­ta­de plat­ser­na som lärlingar på kom­mu­nens hamn- och ga­tu­för­valt­ning. En ut­bild­ning som ger dem bå­de lön och se­dan fast an­ställ­ning.

– Det var ock­så en stor an­led­ning­en till att jag tog job­bet. Det gav en trygg­het att få en så­dan in­komst. Min hob­by är hästar och det är en gans­ka dyr hob­by, be­rät­tar No­ra Kum­mel. Hur har det va­rit tyc­ker ni?

– Jag tyc­ker det har va­rit bra, jag är en per­son som gil­lar att va­ra ute och det får man verk­li­gen va­ra här, sä­ger Eric Eriks­son.

Bå­da två grä­mer sig dock över att de in­te fått mo­tor­sågs­ut­bild­ning­en än­nu. Det skul­le gö­ra att de får en stör­re va­ri­a­tion i sitt jobb ef­tersom stor del av job­bet, spe­ci­ellt på vin­tern, är att så­ga bort gre­nar från träd och bus­kar.

– Då blir det ba­ra att dra bort ri­set för oss och att ba­ra gö­ra det är in­te

så jät­te­ro­ligt. Det har bli­vit nå­got strul med den ut­bild­ning­en på Mun­ka­gård, be­rät­tar de.

DET ÄR PÅ Mun­ka­gårds­gym­na­si­et de var­var prak­ti­ken som lärlingar med te­o­ri om till ex­em­pel väx­ters namn på la­tin el­ler mur­byg­gan­de.

Ut­bild­ning­en star­ta­des av den enk­la an­led­ning­en att en stor del av per­so­na­len på hamn/ga­ta in­om en femårs­pe­ri­od är tänk­ta att gå i pen­sion. Det hand­lar allt­så om åter­växt och de två sän­ker me­del­ål­dern gans­ka kraf­tigt.

– Jag tyc­ker det är rätt skönt. Med de äld­re per­so­ner som job­bar här och som job­bat här länge blir det ald­rig nå­got tjafs ef­tersom al­la är ra­ka med vad de tyc­ker. När jag job­bat med yng­re per­so­ner har det lätt bli­vit gans­ka tja­tigt och mer dra­ma, be­rät­tar No­ra Kum­mel.

Ni var väl­digt ef­ter­frå­ga­de när ni bör­ja­de här, hur är den känslan?

– Det är såklart kul att va­ra ef­ter­frå­gad men det in­ne­bär ock­så en typ av press, när vi nu fått den här ut­bild­ning­en be­tald, vill man ju gär­na ge till­ba­ka och job­ba här länge, sä­ger No­ra och Eric nic­kar in­stäm­man­de.

Det är ett gans­ka bra för­hand­lings­lä­ge ock­så.

– Ja det är det för­stås. Den frå­gar dy­ker ju upp när vi är kla­ra och ska bli fas­tan­ställ­da. Och det är klart, bra lön loc­kar ju och det­ta ger oss nå­got att för­hand­la med, av­slu­tar No­ra Kum­mel.

PÅSKFIRANDE. Om ni sett på­s­kri­set som står i ur­nor på tor­get och i ham­nen så ser ni här var det kom­mer från.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

No­ra Kum­mel kny­ter fjäd­rar­na med en stål­tråd runt kvis­tar­na och det tid, över 60 gre­nar är det som ska fjäd­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.