Kom­pis­dej­ting.

Tren­den att träf­fa vänner över nä­tet blir allt stör­re. Fa­ce­book­grup­pen ”Hal­landstje­jer” loc­kar näs­tan 600 med­lem­mar.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - JEN­NIE PERS­SON 010-471 50 26 jen­nie.pers­son@hn.se

Anna­ka­rin Ny­berg, in­ter­net­fors­ka­re vid Umeå Uni­ver­si­tet, fors­kar på re­la­tions­ska­pan­de i so­ci­a­la me­di­er. En­ligt hen­ne går vårt re­la­tions­sö­kan­de hand i hand med den allt mer avan­ce­ra­de tek­nik­ut­veck­ling­en.

Hur kom­mer det sig att kom­pis­dej­ting är en trend som ökar?

– Det har vux­it fram un­der många års tid. När bloggo­sfä­ren bred­de ut sig i Sverige för tio–el­va år se­dan var det många som sök­te sig dit på grund av att det var ett nytt sätt att pra­ta med varand­ra. Det var många kvin­nor som lyf­te och pep­pa­de varand­ra i kom­men­tarsfäl­ten. Man hit­ta­de li­ka­sin­na­de och dis­ku­te­ra­de och bygg­de star­ka re­la­tio­ner. Så man kan sä­ga att kom­pis­dej­tan­det bör­ja­de re­dan då, men i en an­nan form. I dag har vi en helt an­nan tek­nik med smar­ta te­le­fo­ner och so­ci­a­la me­di­er vil­ket in­ne­bär en än­nu mer avan­ce­rad form av kom­pis­dej­ting. Vi or­ga­ni­se­rar det mer än ti­di­ga­re.

– VI SOM an­vän­der oss av tek­nik hit­tar he­la ti­den nya sätt att an­vän­da oss ut­av den. Vi for­mar tek­ni­ken ef­ter våra syf­ten och vi vill ha re­la­tio­ner med and­ra män­ni­skor. Vill vi att facebook ska va­ra en vän­skaps­dej­ting­grupp, så for­mar vi facebook till just det. Med ti­den blir

de här fe­no­me­nen till bu­si­ness och käl­lor till in­no­va­tion. När det blir van­li­ga­re med kom­pis­dej­ting ser vi så små­ning­om en af­färspo­ten­ti­al i det och då dy­ker även af­färsmo­del­ler­na och ap­par­na upp. Att vi nu­me­ra söker re­la­tio­ner på nä­tet, vad sä­ger det be­te­en­det om oss?

– När nät­dej­ting­en kom var det många som höj­de på ögon­bry­nen. Men nät­dej­ting­en har ba­nat vägen och i dag ses det som helt okej att byg­ga re­la­tio­ner på nä­tet. Tek­ni­ken hit­tar sin väg in i al­la de­lar av sam­häl­let och finns över­allt i var­da­gen, i dag twitt­rar vi bå­de från för­loss­ning­ar och be­grav­ning­ar. Vi byg­ger helt en­kelt re­la­tio­ner på nya sätt i dag. När det kom­mer till kom­pis­dej­tan­de så hand­lar det ock­så om att man får be­kräf­tel­se i den här ty­pen av nät­verk. Det är sam­ti­digt en trygg­het för man vet att det kom­mer per­so­ner med sam­ma in­tres­sen till kom­pis­träf­far­na.

– MAN HÖR myc­ket om allt hat som finns på nä­tet men det finns ock­så väl­digt myc­ket bra. Jag tyc­ker att det är helt fan­tas­tiskt att allt det här finns och att man kan hit­ta per­so­ner med sam­ma sär­in­tres­sen som sig själv. Det är ju jät­te­häf­tigt att kom­pis­dej­ting finns som fe­no­men i dag. Vad tror du blir näs­ta trend? – Tek­nik­ut­veck­ling­en går snabbt och är of­ta bå­de över­ras­kan­de och om­väl­van­de. Det är där­för svårt att ve­ta vad som vän­tar. Vi ver­kar dock an­se att det är vik­tigt med re­la­tions­ska­pan­de och kom­mer fort­sät­ta ut­veck­la tek­nik­stöd för det. För någ­ra år se­dan ha­de vi till ex­em­pel in­te kun­nat ana att kom­pis­dej­ting skul­le fin­nas som fe­no­men i dag. Jag är över­ty­gad om att vi fort­sät­ter att byg­ga re­la­tio­ner på nä­tet, men i vil­ka for­mer åter­står att se.

STÖR­RE KOMPISKRETS. Sa­ra Kuczer­ski och Li­sa­beth Kroll pas­sa­de på att dy­ka uppå träf­fen som an­ord­na­des på café Mig­non i Var­berg. Li­sa­beth Kroll tyc­ker det är svårt att hit­ta vänner i ens egen ål­der. Hon ser kom­pis­dej­ting som en chans att ut­ö­ka um­gäng­eskret­sen.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

Bild: CLARA LIDSTRÖM

ANNA­KA­RIN NY­BERG.

VÄNNER. Ma­lin Le­vins­son sak­na­de en typ av vän­skap som hon nu har hit­tat i Eme­lie Bengts­son. Till­sam­mans star­ta­de de ”Hal­landstje­jer”.

FÖRS­TA DEJTEN. Ma­de­lai­ne An­ders­son ha­de ald­rig va­rit på kom­pis­dejt in­nan. – Det är jät­tetrev­ligt det här, jag kom­mer gå på fler träf­far, sä­ger hon.

VÄXANDE TREND. 14 tje­jer sågs en ons­dags­kväll för att lä­ra kän­na varand­ra och kny­ta nya vän­skaps­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.