Unga vill ha mö­tes­plats

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Sto­ra grup­per ung­do­mar ses i stan i brist på and­ra cen­tra­la plat­ser i Fal­ken­berg. – De sak­nar ett centralt stäl­le att um­gås på, sä­ger fäl­tas­si­stent Su­zan Bo­zo­vic. En­ligt kom­mun­po­li­sen kan det få and­ra att kän­na sig otryg­ga.

Sto­ra grup­per av unga sam­las i gal­le­ri­or och på kafé­er i brist på mö­tes­plat­ser. En­ligt kom­mun­po­li­sen kan det ska­pa en käns­la av otrygg­het hos and­ra.

Su­zan Bo­zo­vic ar­be­tar som fäl­tas­si­stent för kom­mu­nen. Den se­nas­te ti­den har hon lagt mär­ke till att fler unga ses i sto­ra grup­per på stan.

– Det i sig är såklart ingen­ting nytt, men det nya är att det har bli­vit stör­re grup­per med yng­re ung­do­mar, sä­ger hon.

Hon be­skri­ver hur grup­per på ibland upp till 30 ung­do­mar mel­lan 13 och 15 år häng­er vid Kro­nan, kafé­er och i cent­rum.

– De kom­mer från oli­ka sko­lor och sam­man­trå­lar i cent­rum. Det jag hör när jag pra­tar med dem är att de sak­nar ett centralt stäl­le att um­gås på, kö­pa en bil­lig fi­ka och sit­ta ner, sä­ger Su­zan Bo­zo­vic.

HON SER RISKER med att de häng­er på stan där det in­te all­tid finns vux­na i när­he­ten.

– Ris­ken ökar att de kom­mer i kon­takt med al­ko­hol och dro­ger, spe­ci­ellt un­der se­na kväl­lar. En del kan även vil­ja skol­ka för att hänga med varand­ra i stan, och det kan upp­stå kon­flik­ter grup­per emel­lan när så många ung­do­mar vis­tas på sam­ma lil­la yta, sä­ger hon.

KOMMUNPOLIS ANNELI Svens­son be­kräf­tar bil­den, och ser även att sto­ra ung­doms­gäng kan ska­pa en käns­la av otrygg­het hos för­bi­pas­se­ran­de.

– Det kan upp­fat­tas som li­te skräm­man­de när det sit­ter ett stort gäng i trapp­hus och gal­le­ri­or. De kanske rö­ker, pra­tar hög­ljutt och skoj­brå­kar. Vi har dis­ku­te­rat vad man kan gö­ra för att stäv­ja det be­te­en­det som or­sa­kar otrygg­het hos and­ra, sä­ger hon.

Po­li­sens ar­be­te går främst ut på att va­ra när­va­ran­de där ung­do­mar be­fin­ner sig.

– Vi för­sö­ker byg­ga kon­tak­ter och för­tro­en­de. Men jag tror att många upp­le­ver att vi in­te är så syn­li­ga som vi skul­le vil­ja va­ra, det är en frå­ga om re­sur­ser, sä­ger Anneli Svens­son.

Hon po­äng­te­rar att hon in­te vill må­la ut ung­do­mar­na som ”brå­ki­ga”.

– Till viss del bott­nar det i en trång­bodd si­tu­a­tion hem­ma där det är svårt att ta hem vänner, sä­ger hon.

ERIKA SVENS­SON, UNGDOMSCHEF på kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en, me­nar att det in­te sak­nas cen­tra­la plat­ser att hänga på för ung­do­mar.

– I cen­tral­om­rå­det har vi ung­doms­går­dar på Tull­bro, Tånga och Käl­lan i Skogs­torp. Verk­sam­he­ten där fo­ku­se­rar på hög­sta­di­e­e­le­ver, men även en del på gym­na­si­e­e­le­ver.

De fles­ta av går­dar­na har öp­pet mel­lan två - fy­ra da­gar i vec­kan.

– Det är gans­ka myc­ket öp­pet­hål­lan­de och ti­der­na är kon­cen­tre­ra­de till ef­ter skol­tid. Vad tän­ker du när du hör att unga sak­nar plat­ser att hänga på?

– En del som häng­er i stan häng­er på går­dar­na ock­så. Det kan va­ra oli­ka da­gar el­ler ti­der på dyg­net. Någ­ra kanske in­te är på ung­doms­går­dar­na, det är fri­vil­ligt. Al­la har oli­ka in­tres­sen, öns­ke­mål och vil­jor. För ung­do­mar mel­lan 1620 år kom­mer det att växa fram verk­sam­het un­der året ef­tersom det är en mål­grupp som sat­sas på.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

”Ris­ken ökar att de kom­mer i kon­takt med al­ko­hol och dro­ger”

SUSAN BO­ZO­VIC fäl­tas­si­stent, Fal­ken­bergs kom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.