Wik­tor Ax­born om kän­dis­ska­pet

TAR EMOT NÄTHAT: ”FOLK SKRI­VER SJU­KA­RE SA­KER ÄN VAD MAN TROR” I åt­ta vec­kor såg svens­ka tv-tit­ta­re fal­ken­ber­ga­ren Wik­tor Ax­born i do­kuså­pan Pa­ra­di­se Ho­tel. I tis­dags åk­te han ur pro­gram­met. Nu fo­ku­se­rar han på sin mu­sik­kar­riär.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Fal­ken­ber­ga­ren har åkt ur tv-pro­gram­met Pa­ra­di­se Ho­tel. För HN be­rät­tar han om mu­sik­kar­riä­ren, kän­dis­ska­pet och nät­ha­tet. – Folk skri­ver sju­ka­re sa­ker än vad man tror.

Fal­ken­ber­ga­ren Wik­tor Ax­born kom in som en jo­ker i året sä­song av Pa­ra­di­se Ho­tel och lyc­ka­des hål­la sig kvar i pro­gram­met i åt­ta vec­kor. Hans med­ver­kan gjor­de ho­nom känd över en natt.

– DET VAR helt jäv­la un­der­bart men sam­ti­digt kons­tigt att vak­na upp da­gen ef­ter förs­ta pro­gram­met. Jag kän­de mig som en kung med al­la kom­men­ta­rer jag fick, men jag minns ock­så att det kän­des kons­tigt när folk kom fram till mig. Jag viss­te in­te rik­tigt hur jag skul­le re­a­ge­ra, sä­ger Wik­tor Ax­born. Det har hänt myc­ket se­dan dess?

– Det har det, man får ju be­tyd­ligt myc­ket mer upp­märk­sam­het nu, det är en helt an­nan grej att gå på stan och på kro­gen. Många är in­tres­se­ra­de av en, vill ta bil­der och snac­ka, och man blir in­bju­den till oli­ka event och lik­nan­de.

Hur tar du det?

– Jag trivs as­b­ra. Det en­da ne­ga­ti­va är all skit man får ta på so­ci­a­la me­di­er.

Myc­ket skit?

– Folk skri­ver sju­ka­re sa­ker än vad man tror. Att man är ful och äck­lig och att man ska gå och drän­ka sig. Men jag var gans­ka för­be­redd på det, ef­tersom jag gick ut gans­ka hårt i pro­gram­met för att stic­ka ut. Men man fat­tar verk­li­gen in­te hur folk kan ta ett pro­gram så se­ri­öst, som att det är på rik­tigt lik­som.

Hur var det att se sig själv på tv?

– I bör­jan var det jät­te­o­be­hag­ligt. Men när man ser sig själv i dag und­rar man vad man egent­li­gen höll på med. ”Var­för sa jag så där?”, lik­som. Och ”kom igen, slapp­na av och bjud till li­te för fan”, skrat­tar han.

HAN BE­RÄT­TAR ATT Pa­ra­di­se Ho­telupp­le­vel­sen är väl­digt spe­ci­ell, att det känns som att ”hjär­nan far runt som i en tork­tum­la­re” och att del­ta­gar­na väl­digt fort byg­ger upp en in­ti­mi­tet.

– Man le­ver så tätt in­på varand­ra att det känns som att var­je käns­la för­stärks med tio. Det är nya upp­drag och twis­ter he­la ti­den, jäv­ligt spe­ci­ellt fak­tiskt. Det är det ro­li­gas­te och mest om­tum­lan­de jag har va­rit med om.

Pa­ra­di­se Ho­tel är för de fles­ta del­ta­gar­na en lång or­gie av fest och al­ko­hol men trots det har han in­te trött­nat, ut­an fes­tan­det rul­lar vi­da­re på Stu­re­plan nu när han är hem­ma.

– De po­la­re jag fick in­ne på ho­tel­let är of­ta ute så till­fäl­len sak­nas in­te, om man sä­ger så. Det blir myc­ket med dem och min ku­sin (Gustav Ax­born, som är med i pro­gram­met Sve­ri­ges mo­di­gas­te just nu), men det är härligt, jag äls­kar att fes­ta!

NU UM­GÅS HAN mest med den stän­di­ge kom­pan­jo­nen i pro­gram­met, Sa­nel, men även Hai­dar och Ha­ni. Och de har en gruppchatt med al­la del­ta­ga­re på Facebook.

Hur är stäm­ning­en så här i ef­ter­hand?

– Jag har hål­lit mig på god fot med al­la så för mig är den bra.

Men det gniss­las li­te på and­ra håll?

– Ha­ha, ja det gör det ju. Det finns någ­ra styc­ken som in­te pra­tar med varand­ra. Det blir li­te all­mänt tjafs när folk ser pro­gram­met och hör vad folk har sagt om varand­ra.

Han hym­lar in­te med att han ställ­de upp i Pa­ra­di­se Ho­tel ef­tersom han vil­le bli känd och få en kar­riär, och han är över­ty­gad om att de all­ra fles­ta stäl­ler upp av sam­ma an­led­ning.

– Snac­ket om att man vill gö­ra nå­got kul, el­ler lik­nan­de, tror jag ba­ra är bulls­hit, sä­ger han.

FÖR HO­NOM KAN kän­dis­ska­pet och fak­tu­met att han har ska­pat sig ett namn även boos­ta den mu­sik­kar­riär han sat­sar hårt på.

– Det var nå­got jag tänkte re­dan in­nan jag sök­te: ”Fan vad kul om jag kom­mer med, då ska jag ta upp mu­si­ken igen”.

För Viktor har mu­si­ken va­rit ett in­tres­se länge. Han har skri­vit lå­tar se­dan 13 års­ål­dern och har även spe­lat in en del lå­tar. Han vill helst in­te för­knip­pas med den där ty­pis­ke Pa­ra­di­se Ho­tel-ar­tis­ten som ef­ter pro­gram­met släp­per en låt som hand­lar om ”att stå på stran­den med en bärs i han­den”.

– Det är mitt sto­ra in­tres­se som jag verk­li­gen vill hål­la på med.

Snart får publi­ken stif­ta be­kant­skap med sång­a­ren Wik­tor Ax­born. I påsk­hel­gen ska han näm­li­gen till stu­di­on och spe­la in en låt han har gjort till­sam­mans med sin ku­sin Gustav Ax­born.

– Det ska bli skit­kul, den kom­mer kom­ma snart, åt­minsto­ne in­nan som­ma­ren. Det ser jag verk­li­gen fram emot.

Bild: PRIVAT

TILL­BA­KA I STOCK­HOLM. Fes­tan­det från do­kuså­pan rul­lar vi­da­re på Stu­re­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.