Kär­lek krä­ver styr­ka

Na­ivt käns­lotjafs? Glöm det! Här snac­kar vi mod kniv­skar­pa bud­skap.

Hallands Nyheter - - Ledare - MARIA HALDESTEN

LE­DA­RE 15/4. Det mest cen­tra­la i kris­ten etik, den vi of­ta byg­ger så kal­la­de ”svens­ka vär­de­ring­ar” på, är kär­leks­bud­ska­pet. Dess in­ners­ta kär­na un­der­stryks un­der påsk­hel­gen. Den­na hög­tid är ock­så en täm­li­gen bru­tal på­min­nel­se om att kär­lek in­te är nå­got för vek­ling­ar. Påsk­hel­gen är, för en kris­ten, in­te i förs­ta hand ägg och bra­sor ut­an en sa­lig bland­ning av dju­pas­te all­var och oänd­li­gas­te kär­lek.

ÄN­DÅ VILL VIS­SA, i des­sa ti­der, gö­ra gäl­lan­de att kär­lek är nå­got för vek­ling­ar. Snac­ka om att in­te ha fat­tat någon­ting. Att ge ef­ter för ba­sa­la in­stink­ter som räds­la och ag­gres­sion krä­ver ingen be­ty­dan­de men­tal styr­ka. Att be­hål­la fatt­ning­en och fort­sät­ta på­min­na om den där grund­re­geln, om att vi­sa sin näs­ta kär­lek och re­spekt, är desto svå­ra­re.

Än­då är reg­len ett väl­digt gam­malt rät­te­snö­re. Re­dan i gam­la tes­ta­men­tet står det: ”När en främ­ling bor hos er i ert land, skall ni in­te för­tryc­ka ho­nom. Främ­ling­en som bor ibland er skall räk­nas som in­född hos er. Du skall äls­ka ho­nom som dig själv. Ni har ju själ­va va­rit främ­ling­ar i Egyp­tens land.”

BUDSKAPET FRÅN MÅNGA av bi­belns pro­fe­ter­na är allt­så kniv­skarpt. Där­för finns det viss an­led­ning att bä­va när Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter lad­dar för kyr­ko­va­let. De­ras hopp om att ”ta över” må va­ra få­fängt, men det finns än­då an­led­ning att be­fa­ra en val­rö­rel­se där de för­vans­kar grund­läg­gan­de mo­ra­lis­ka på­bud.

MEN MAN BE­HÖ­VER in­te gå till yt­ter­lig­he­ter­na i svensk po­li­tik för att finns stånd­punk­ter som sy­nes ofören­li­ga med den etik vi på­minns om un­der påsk. På den nyss av­slu­ta­de so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka kon­gres­sen var tig­ger­i­frå­gan het. Fal­ken­bergs kom­mun­råd Per Svens­son (S) ha­de lad­dat för att för­sva­ra den hu­ma­nis­tis­ka hal­länds­ka lin­jen mot mer hård­fö­ra för­slag om tig­ge­ri­för­bud.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TIS­KA par­ti­top­par, lik­som re­pre­sen­tan­ter för någ­ra di­strikt, ha­de ut­ta­lat sig för allt från re­gel­rätt för­bud till kraf­ti­ga in­skränk­ning­ar i rät­ten att tig­ga. Ex­em­pel­vis be­gräns­ning av möj­lig­he­ten till pen­ning­in­sam­ling på kom­mer­si­el­la ytor och kol­lek­tiv­tra­fik. Det he­la slu­ta­de i ett slags kom­pro­miss om att se över det na­tio­nel­la re­gel­sy­ste­met i syf­te att ska­pa stör­re en­het­lig­het.

EN ALLT KALLARE syn på främ­ling­en, oav­sett om hon flytt hit från kri­gets ter­ror el­ler tig­ger i gat­hör­net är ty­värr ett ti­dens tec­ken. Där­för är påsken ett bra till­fäl­le att på­min­na om den där mång­tu­sen­å­ri­ga eti­ken.

Ar­kiv­bild: JES­SI­CA GOW

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.